Kontakt

Projektledare:
Johan Åberg
E-post: johan.aberg@gotland.se

Kommunikatör:
Lisa Häggstam
E-post: lisa.haggstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Innovativa kretslopp

Vatten är en begränsad resurs på Gotland, särskilt under somrarna då uttaget av vatten är stort och nederbörden är liten. Att hushålla med vattnet är därför extra viktigt på ön och något som prioriteras när vi utvecklar stadsdelen Visborg.

Vatten är en begränsad resurs på Gotland, särskilt under somrarna då uttaget av vatten är stort och nederbörden är liten. Att hushålla med vattnet är därför extra viktigt på ön.

Källsorterat spillvatten

Avloppsvatten brukar delas upp i klosettvatten och BDT-vatten (som står för bad, disk och tvätt-vatten). Klosettvatten är det som kommer från våra toaletter och innehåller bakterier som vi inte vill blanda med dricksvatten. BDT-vatten är det vatten som vi använder till att tvätta, laga mat, duscha med mera.

Den vanligaste avloppshanteringen idag är att allt vatten - oavsett vad det använts till - rinner till reningsverket i samma rör. Det gör det svårt att återanvända eftersom klosettvattnet från våra toaletter innehåller mycket bakterier. Det vatten vi använder till allt annat, BDT-vattnet, kan dock återanvändas om det renas.

Varför ska vi källsortera vattnet?

  • Mindre vatten kommer att användas genom att husen kommer att få vakuumtoaletter.
  • Vi får möjlighet att rena och återanvända BDT-vattnet.
  • Det blir enklare att återanvända värmen från separerat BDT-vattnet än blandat spillvatten.

Två rör ut för att hålla isär BDT - och klosettvatten

På  Visborgsområdet kommer en teknik med dubbla rör att användas för att separera BDT-och klosettvatten. Klosettvattnet från toaletterna kommer att transporteras i ett eget rör med hjälp av vakuum och tryck till reningsverket.  Där bidrar det bland annat till produktion av biogas. BDT-vattnet kommer att renas och användas till exempelvis bevattning.

Hur detta kommer att göras rent praktiskt kommer att utredas och en provisorisk lösning kommer att finnas på plats i samband med att inflyttning i de första husen sker. En permanent lösning kommer först senare.

Varför vill vi använda tekniken med två rör ut?

Tekniska nämnden beslutade 2019 (TN §9, 2019/222) att tekniken med två rör ut ska användas vid utbyggnaden av den nya stadsdelen Visborg. Det finns flera anledningar till detta:

  • Att spara vatten - vakuumsystem för klosettvattnet använder mindre mängder vatten för att spola.
  • När klosettvattnet hanteras i ett eget rör blir det en ”renare” produkt med högre kvalitet för produktion av biogas med mera.
  • Med vakuumsystemet kommer det mindre mängder avloppsvatten till reningsverket. Det innebär en energibesparing jämfört med blandat spillvatten. Det kan i sin tur minska utsläppen av växthusgaser från reningsverket.

Vad innebär dubbla rör för fastighetsägare och exploatörer?

Fastigheten kommer att ha två förbindelsepunkter mot VA-huvudmannen; en för klosettvattnet och en för BDT-vattnet, istället för en förbindelsepunkt för blandat spillvatten.
 
Inom fastigheten kommer två separata system att installeras, ett vakuumsystem för klosettvattnet och ett självfallssystem för BDT-vattnet. Separeringen bidrar till en resurseffektiv och kretsloppsinriktad hantering av både klosettvatten och BDT-vatten.
 
Det kommer även att finnas möjligheter för fastighetsägaren att återvinna värmen i BDT-vattnet innan det lämnar fastigheten, med förutsättningen att temperaturen på detta inte understiger inkommande vattens temperatur.