Kontakt

Projektledare:
Johan Åberg
E-post: johan.aberg@gotland.se

Kommunikatör:
Lisa Häggstam
E-post: lisa.haggstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mobilitet

På Visborg ska det vara enkelt att leva utan bil. För att det ska vara möjligt behöver det finnas lösningar och service i den nya stadsdelen som underlättar en hållbar livsstil.

Visborgs hållbarhetsprofil ska främja alternativ till bilkörning med kollektivtrafik, goda möjligheter för gång och cykeltrafik, mer än att försvåra för de som behöver bilen.

Prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktig för den sociala hållbarheten i Visborg och för att minska bilberoende och klimatpåverkan. Det har stor betydelse för jämlikhet, jämställdhet och delaktighet, då det tillgängliggör samhället för fler målgrupper och förbättrar förutsättningarna för dessa att utvecklas och delta i samhället på mer jämlika villkor.

Det bör också finnas en blandning av social och kommersiell service i form av förskolor, skolor, vårdinrättningar, restauranger, caféer, föreningslokaler och kontor. Detta för att främja sociala möten, tillgodose människors behov och skapa förutsättningar för etableringar av företag  och ekonomisk tillväxt. Tät tillgång på välplacerad service bidrar också till ett minskat behov med bil.

Cyklister och fotgängare först

Målbilden är att cykeln ska bli det naturliga färdmedlet. Vilket innebär att trafiksäkerheten utgår från att bilarna rör sig utifrån de gående och cyklandes villkor. För att säkerställa att gång och cykel blir attraktivt kommer nya huvudstråk till/från centrum och andra viktiga målpunkter att ordnas.

Prioritering av gång och cykel bör också göras på kvartersnivå för alla funktioner som bostäder, verksamheter och service. Vid skolor och förskolor ska hämtning och lämning av barn med cykel ges en självklar plats och vid bostäder är det viktigt med väl tilltagna cykelparkeringar med väderskydd nära entrén.

Innovativa parkeringslösningar

Bilarna ska inte tillåtas dominera de offentliga rummen utan hänvisas till väl gestaltade parkeringsgårdar eller parkeringsbyggnader. Att ha parkering relativt långt från bostaden i en parkeringsbyggnad bidrar till att cykel upplevs som ett smidigare färdmedel än bil. Förhoppningsvis upplevs även avståndet mellan bostad och busshållplats som närmare och att kollektivtrafiken därmed blir mer attraktiv.

Parkeringsplaneringen för den nya stadsdelen baseras på nu gällande parkeringsnorm. Parkeringstalet får sättas lägre än normen om bilpool inrättas. Ett annat alternativ är att exploatören förbinder sig att köpa platser i en parkeringsbyggnad.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiklösningar är attraktiva för såväl stadsdelen Visborg som för Visby-Vibbleområdet som helhet. Busshållplatser och linjedragning ansluter väl till målpunkter i Visborg samt till omkringliggande områden i Visby och Vibble.

Befintliga busshållplatser behålls. En översyn kommer att göras utifrån hur utvecklingen av Visborg påverkar busslinjenätet. Busslinjenätet kan komma att anpassas över tid i takt med att Visborg byggs och resandeunderlaget växer.