Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personer som utövar olika yrken samt ikoner för olika globala mål.

Projekt: Vägar till hållbar utveckling

Vägar till hållbar utveckling (VTHU) handlar om att utveckla arbetssätten för hållbar regional utveckling. Detta görs genom att integrera perspektiv på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt mångfald i verksamhetens ordinarie arbete med finansiering, samverkan och kunskapsspridning. 

Projektets målgrupp och område

Projektets huvudsakliga målgrupper är aktörer inom besöksnäring och mat- och livsmedel, projektägare, företag, Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör samt samverkansparter som Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet och Småland och öarna.
 
Projektet omfattar fyra delprojekt:
  • Delprojekt 1 - Besöksnäring
  • Delprojekt 2 - Mat- och livsmedel
  • Delprojekt 3 - Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektstöd, stöd till kommersiell service och stöd inom sammanhållningspolitiken
  • Delprojekt 4 - Övergripande omställningsarbete.

Syfte - Hållbar regional utveckling genom kunskap, samverkan och finansiering

Projektet och dess aktiviteter ska leda till en hållbarhetssäkring av verktygen för det regionala utvecklingsarbetet. Dessa verktyg är kunskap, samverkan och finansiering. De utgör arbetssätten för att åstadkomma hållbar regional utveckling.
 
Projektaktiviteterna utgår ifrån de tre verktygen och fokuserar på:
  • utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå i hållbarhet och identifierade målkonflikter
  • metodutveckling för hållbarhetssäkrade beslutsstöd
  • etablering av olika forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i strategiska hållbarhetsfrågor
Aktiviteterna är återkommande och utvärderas i samverkan med berörda aktörer.

Hållbarhet i finansiering

En del av projektet består i att hållbarhetssäkra finansieringsverktyget. Med detta menas att säkra att finansieringen av företagsstöd och projektmedel går till och bidrar till hållbar regional utveckling utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Mål och långsiktig effekt – Hållbarhet och mångfald en självklar del i regionalt utvecklingsarbete

Projektets övergripande mål är att integrera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och ett intersektionellt perspektiv som självklara förhållningssätt i all verksamhet inom det regionala utvecklingsansvarets verktyg och i allt regionalt tillväxtarbete.
 
Detta ska i förlängningen leda till den långsiktiga effekten av ett mer diversifierat och mer omställningsbenäget näringsliv, särskilt vad gäller besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna.
 
Omställningsarbetet ska ske genom ett tydligt hållbarhetsfokus inom styrning och ledning, en ökad kunskap om innebörden av regionalt processledarskap och ökade kunskaper internt på Region Gotland kring vad det regionala utvecklingsansvaret och dess uppdrag innebär.

Fakta om projektet

  • Projektet drivs av Region Gotland, avdelningen för regional utveckling.
  • Projektperioden är juni 2020 – maj 2023. Det övergripande nationella programmet, som projektet ingår i, har förlängts. Tidigare slutdatum var under 2022.
  • Finansieringen sker till 50% av Region Gotland och 50% av Tillväxtverket, och omfattar totalt cirka 9,4 miljoner kronor.

Förändringar i krav på hållbarhetsarbetet

Historiskt har hållbarhetsperspektivet inom näringsliv fokuserat mycket på ekonomi. EU och nationella myndigheter ställer idag nya krav på vad en verksamhet ska göra för att få del av utvecklingsmedel. Den som söker medel ska numer kunna visa på att de används och bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. 

En viktig del i utvecklingen av det regionala utvecklingsarbetet är därför att underlätta och möjliggöra för Gotlands aktörer, däribland näringslivet, att beakta samtliga perspektiv på hållbarhet i framtida planering och genomförande av utvecklingsaktiviteter och investeringar. Detta är ett sätt att använda finansiering som verktyg för att styra utvecklingen nationellt och internationellt, för att gemensamt kunna nå de globala målen i Agenda 2030.

Intersektionella perspektiv inkluderar bland annat landsbygdernas utveckling

Vägar till hållbar utveckling fokuserar på intersektionella perspektiv på ålder, kön, etnicitet och plats, vilket innebär att allt regionalt utvecklingsarbete ska beakta dessa perspektiv. Begreppet plats har lagts till för att säkra att alla bygder inkluderas i investeringarna för en hållbar framtid.

Läs mer om Vägar till hållbar utveckling och intersektionella perspektiv på Tillväxtverkets hemsida 

Dessa perspektiv beskrivs närmare i Vårt Gotland 2040 - Gotlands regionala utvecklingsstrategi, där det står att:

"En grundläggande princip i Agenda 2030 är åtagandet att ingen ska lämnas utanför - vilket är precis vad mänskliga rättigheter handlar om. Mångfald och olikheter är en resurs för Gotlands utveckling. Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - har samma möjligheter och rättigheter och där alla invånares förmågor ska tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad.”

Ladda ned och läs mer om Gotlands prioriterade områden och globala mål i Vårt Gotland 2040

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringen.se

Här kan du ta del av några pågående projekt på Gotland. Filmerna har tagits fram inom projektet Vägar till hållbar utveckling, för att visa på goda exempel på hållbar regional utveckling på olika platser och inom olika hållbarhetsområden.

Projekt Zero - utvecklar gotländska företags innovations- och konkurrenskraft

Projektet Alla behövs på Gotland - knyter samman gotländska arbetsgivare med unga vuxna 

Projektet Skogens Kraft - utvecklar skogens mångbruk på Gotland, Öland och i Småland

Projektet Sustainable Speis - utvecklar Gotland som destination genom hållbara måltidsupplevelser