Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Granskning av Region Gotlands upphandling och inköp

Publicerad 2021-12-21 13:16
Region Gotlands upphandling och inköp har granskats. Revisionen bedömer att regionens upphandlingsfunktion inte i tillräcklig utsträckning är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter.

Vidare bedömer revisorerna att regionstyrelse kan stärka sin styrning och interna kontroll avseende rutiner och processer för att säkerställa en ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftningen.

- Vi delar revisionens sammanfattade bedömning och ser rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete inom program sänkta inköpskostnader, säger upphandlingschef Nanna Sörling.

Samtliga rekommendationer som ges av revisorerna ingår sedan tidigare som viktiga delar i vårt pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling. Ett omfattande arbete pågår även på nämnderna för att säkerställa inköpsverksamheten.

Vi arbetar med att säkerställa regionens styrande dokument för inköp och vidareutveckla internkontroll av inköp och avtal. Detta såväl för direktupphandlingar som för övriga upphandlingar. Inom ramen för det tydliggörs också organisation och ansvarsfördelning vid inköp. Vi etablerar arbetssätt för avtalsuppföljning för mätbar och ökad leverantörs- och avtalstrohet. Information och utbildning för att säkerställa god kunskap hos de som berörs av olika inköpsfrågor är viktig och kommer att fortsätta.

Om granskningen

Granskningen syftar till att bedöma om regionens upphandlingsfunktion är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter. Granskningen har även syftat till att bedöma om rutiner och processer i rimlig utsträckning säkerställer en ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftning och regionens egna styrdokument på området.