Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 14 december

Publicerad 2021-12-14 16:18
På dagens digitala sammanträde behandlades 41 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

ÄRENDE 23: Visby Järnvägen 2

Nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler och parkeringsgarage, miljöstation samt anordnande av parkering.

Beslut: Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Ur sammanfattningen: Aktuellt ärende avser byggnation i direkt anslutning till Visby innerstad och dess omgivande ringmur. Redan vid detaljplanens antagande uttrycktes oro av Länsstyrelsen kring att utformningen inte var tillräckligt reglerad i detaljplanen, vilket bedömdes kunna skada värdet i riksintresset för Kulturmiljövård knutet till världsarvsstaden och ringmuren. Kvarterets närhet till riksintresset och ringmuren är skäl att ställa höga krav på utformningen.

Mot bakgrund av detta är det av största vikt att detaljplanens höga ambitioner för gestaltningen uppfylls för att planområdets utbyggnad ska resultera i en väl anpassad och funktionell länk mellan ytter- och innerstaden.

Gällande aktuell ansökan har förvaltningen gjort bedömningen att utformningen strider mot detaljplanens bestämmelser avseende att tillkommande byggnadsdelar påverkar upplevelsen av byggnadernas volymkaraktär på ett sätt som inte bedöms vara förenligt med gällande detaljplan. Vidare bedöms redovisat förslag strida mot detaljplanens bestämmelse med syfte att motverka bullerstörningar mot Peder Hardings väg. Aktuella avvikelser bedöms inte heller vara sådana mindre avvikelser som är förenliga med detaljplanens syfte och som medger att lov kan ges.

Redovisat förslag bedöms även strida mot både anpassningskravet, kravet på god form-, färg och materialverkan och detaljplanens intentioner gällande gestaltningen, med stöd av 2 kap 6 § och 8 kap 1 § plan- och bygglagen, regionantikvariens utlåtande samt rättspraxis (MÖD, mål nr P 9218-16). Förvaltningen bedömer att man inte uppfyller den kravnivå som anses vara motiverad på platsen. Byggnadernas utformning och innehåll anses tvärtom kunna innebära ett visuellt och funktionellt avbrott, snarare än länk, mellan inner- och ytterstaden: gestaltningen bedöms vara för visuellt dominant och påträngande i förhållande till ringmuren och den omgivande stadsmiljön och bottenvåningarnas innehåll och utformning riskerar att innebära ett bristfälligt funktionellt stöd till stadslivets utveckling på platsen, enligt de ambitioner som uttrycks i detaljplanen.

Förvaltningens sammantagna bedömning är därmed att förslaget ska avslås med stöd av 9 kap 30-31 b §§.

 

ÄRENDE 15: Planprogram för Väskinde Stora Klintegårde 6:1, Lummelunda Tjauls 1:19 m fl. (Salthamn)

Beslut: Samhällsbyggnadsförvaltingen ska samråda med planprogrammet, daterat 2021-11-30, enligt kapitlet plan- och bygglagen.

Ur sammanfattningen: Programmets syfte är att utreda förutsättningarna för att pröva möjligheten att upprätta detaljplaner för bostäder, hotellverksamhet, handel, restaurang, trädgårdsanläggningar mm.

En stor del av programområdet utgörs av pågående verksamheter och naturområden som ska bekräftas eller utvecklas. Inom huvudsakligen två områden föreslås Salthamn kompletteras med bostäder som senare ska prövas genom detaljplaneläggning. En viktig princip är att utvecklingen ska ha hög grad av anpassning till sin omgivning vad gäller utformning och lokalisering.

Planprogrammet bedöms kunna utgöra ett brett beslutsunderlag och en tydlig viljeriktning för kommande detaljplaner, som även är i linje med den översiktliga planeringen. Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att samråda med programmet.

- Ett stort område med många olika funktioner och som kommer att skapa såväl arbetstillfällen och turism som fasta boenden, säger Ingemar Lundqvist, tf ordförande i miljö- och byggnämnden.

 

ÄRENDE 18: Begäran om planbesked - Väskinde
Stora Mickelgårds 1:26, Väskinde Väskinds 2:21 m fl

Beslut: Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) för angivna fastigheter för att möjliggöra bostadsbebyggelse mm. Miljö- och byggnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet. Miljö- och byggnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning. Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Ur sammanfattningen: Området ligger ca 7 km norr om Visby och angörs idag från Lummelundsväg, väg 149. Området utgör drygt 19 ha och omfattar fastigheterna Väskinde Stora Mickelgårds 1:26, Väskinde Väskinds 2:21 del av skifte 3, Väskinde Kaungs 6:4 del av skifte 6, Väskinde Kaungs 1:22 del av skifte 5, Väskinde Väskinds 1:29 del av skifte 1. Ansökan omfattar en konceptide för en Ekoby med ca 350 bostäder (villor, radhus flerfamiljshus). I norra delen, kring den Gamla kvarnen, föreslås en utåtriktad verksamhet med gemensamhetsbyggnad, förskola, restaurang med pool- och lekområde. En gång- och cykeltunnel under väg 149 föreslås ingå i planarbetet.

- Ett stort och intressant område på 19 hektar med ett riktigt bra ekotänk, säger Ingemar Lundqvist.

 

ÄRENDE 10: Tillsyn skolverksamhet
- Beslut om föreläggande att vidta åtgärder

Beslut: Miljö- och byggnämnden förelägger Region Gotland (212000-0803) att vid ett vite om 500 000 kronor:

Färdigställa åtgärder gällande ventilationen i hus 01 vid Öja skola. Åtgärderna ska säkerställa luftflöden förenliga med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Åtgärderna ska vara utförda senast 2022-12-31. Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden har ett delat ansvar för åtgärderna. Ett eventuellt vite kommer sannolikt fördelas lika på de båda ansvariga.

Sammanfattning: 2020-04-16 förelades Region Gotland att uppvisa en åtgärdsplan, med tidplan och planerade åtgärder gällande ventilationen i byggnad 01 vid Öja skola. Detta eftersom ventilationen är konstaterad underkänd och för att det inte finns några beräknade luftflöden. Vid uppföljning 2020-09-04 framkom att Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lämnat förslag till Barn- och utbildningsnämnden om att lägga ned Öja skola via skolutredningen ”Framtidens förskola och grundskola”. Tekniska nämnden som förvaltar fastigheten och har befogenhet att åtgärda ventilationen har därför avvaktat beslut om skolans framtid. 2021-03-29 beslutade Regionfullmäktige att Öja skola ska bli kvar. Därför behöver ventilationsåtgärder utföras så fort som möjligt. Sammanfattningsvis visar senaste OVK-protokoll att ventilationen är underkänd. Det saknas beräknade luftflöden och luftkvaliteten upplevs inte som tillfredsställande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.