Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 december 2021

Publicerad 2021-12-14 15:01
Hälso- och sjukvårdsnämnden fick bland annat information om att läget är mycket ansträngt i sjukvården och att Visby lasarett har gått upp i stabsläge.

Ansträngt läge inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob informerade nämnden om att det är ett mycket ansträngt läge inom hälso- och sjukvården. Det handlar om både covid-19-patienter, barn med RS-virus samt medarbetare som är sjuka eller hemma med sjukt barn. Det är hög belastning på sjukhuset, vårdcentralerna och inom psykiatrin.

Visby lasarett i stabsläge

Sjukhuschef Cathrine Malmqvist berättade att sjukhuset gick upp i stabsläge måndagen den 13 december. Lasarettet står inför en allvarlig bemanningssituation över jul- och nyårsveckorna. Sjukhusledningen genomför olika åtgärder för att förstärka där behoven är som störst. Det kan handla om att dra ner på viss verksamhet och/eller förflytta personal för att säkra tillgången på vårdplatser och vårdpersonal.

Rapport från smittskyddsläkaren 

Maria Amér sammanfattade året som gått inom sitt uppdrag som smittskyddsläkare, bland annat utvecklingen av coronapandemin på Gotland. Sedan fyra veckor tillbaka ligger smitt-spridningen på Gotland på en platåfas med cirka 50 – 60 nya fall per vecka. Vecka 49 (6-12 december) slutade på 47 nya fall. Ännu har inget fall av omikron identifierats från Gotland. 
 
- Snart väntar julavslutningar, jul och nyår. Det är viktigt att planera firandet så det minskar risken för smittspridning. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska kan vi samlas, nära och kära. Och om du eller någon i ditt sällskap får symptom som kan vara covid-19 så måste man vara beredd på att ställa in eller lämna återbud, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Begäran om tilläggsanslag till Trygghetspunkt Klintehamn 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att begära av regionfullmäktige 1,9 miljoner i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i Klintehamn. 
 
På framtida Trygghetspunkten i Klintehamn planerar vårdcentralen Hemse att bedriva verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från Hemse, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning ska ske av ordinarie personal från Hemse.
 
- Detta är en prioriterad fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden. Efter att vårdcentralen i Klintehamn stängdes har det funnits en politisk ambition om att en trygghetspunkt ska öppnas, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén.

Information: Investeringar och underhåll av ventilation på operation Visby lasarett

Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om att hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gett teknikförvaltningen i uppdrag att inför nästa sommar utreda och åtgärda lösningar för att installera kyla och avfuktning i operationssalarna, förrum och förråd på operationsavdelningen. Tekniska nämnden kommer att av regionfullmäktige begära 5,9 miljoner i investeringsmedel för klimatåtgärder på operationsavdelningen.
 
Det förändrade klimatet med fler och längre perioder med hög värme utomhus ställer nya och högre krav på kyla och avfuktning. På operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods, orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste somrarna.

Ekonomisk månadsrapport efter november månad

Markus Swahn, ekonomichef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om det ekonomiska resultatet för november månad:
  • Hälso- och sjukvården har för perioden januari – november ett positivt utfall som är  3 miljoner bättre än budget. 
  • Intäkter avviker positivt mot budget med 126 miljoner och kostnader avviker negativt med 122 miljoner. 
  • De stora avvikelserna kan till stor del relateras till pandemin som genererar höga intäkter och bidrag men även kostnader.
  • Kostnadsutvecklingen för perioden jämfört mot samma period föregående år är plus 178 miljoner eller 8 procent. Pandemin är stark bidragande till denna kostnadsökning med kostnader för såväl vård som vaccination med mera. 

Statusrapport: Paviljonger vid Visby lasarett 

Anders Flodman, projektledare vid teknikförvaltningen och Kajsa Holmström, HSF lokalstrateg, informerade om att tekniska nämnden har beslutat att Moelven AB blir de som ska uppföra paviljongerna vid Visby lasarett. Avtalsspärren har nu gått ut och därmed kan arbetet påbörjas tillsammans med Moelven AB kring projektering med tidplan, bygglovshandlingar och så vidare. Beräknad inflyttning är januari 2023. Moelvens anbud tillsammans med byggherrekostnader innebär en uppskattad projektkostnad på cirka 75-80 miljoner kronor. 

Kompetensförsörjningsplan 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna hälso- och sjukvårdsförvaltningens förvaltningens Kompetensförsörjningsplan 2022-2023. HR-chef Monica Forsman informerade om kompetensförsörjningsplanen som syftar till att ge en bild av befintlig kompetens inom förvaltningen. Att beskriva nuläget och klargöra strategier för att säkra kompetensbehovet på kort och lång sikt samt ge förutsättning för att identifiera aktiviteter och att nå uppsatta mål.
 
För att klara framtida kompetensbehov kommer förvaltningen bland annat att fokusera på följande områden inom ”Attrahera och rekrytera” samverkan mellan förvaltningen och Uppsala Universitet genom exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, fortsatta utveckla arbetet med intag av AT-läkare med mera.

Förlängt sammanträde med fördjupning inom vissa områden

Under eftermiddagen fick nämndens ledamöter och ersättare en fördjupad kunskap inom följande områden:
  • Strategiskt hållbar bemanning
  • Verksamhets- och ekonomistyrning
  • Uppföljning externa avtal och samarbeten
  • God och nära vård med fokus på kontinuitet