Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-12-08 14:12
Idag den 8 december har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin internbudget och om finansieringen av två projekt.

Nämnden fastslog internbudgeten för 2022

GVN har fastställt sin internbudget för 2022, som omsluter drygt 343 miljoner kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2022–2024. Internbudgeten omfattar en ramförstärkning på närmare 14,8 miljoner kronor.

Utbildningsorganisation byggs nu för särskild utbildning för vuxna

Ledamöterna i GVN tog idag del av information om planeringen för särskild utbildning för vuxna, som den 1 juli 2020 blev en del av Komvux. Utbildningen riktar sig till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vuxenutbildningen satsar nu på en aktiv elevrekrytering genom olika informationsinsatser. Nämnden beslutade om att ur eget kapital finansiera ett projekt för lärlingsplatser med utbildade handledare med 1 250 000 kronor. En första avstämning kring arbetet ska göras med nämnden vid sammanträdet i juni 2022.

Ungdomsprojekt får finansiering

GVN beslutade också idag att finansiera två projekt med 2 272 000 kronor ur nämndens egna kapital under budgetåret 2022. Det handlar om projektet Stödinsatser för att främja skolnärvaro som ska få unga med problematisk skolfrånvaro tillbaka till sina studier och projektet Ungdomar i offentlig miljö, där det ska bedrivas fältverksamhet för att ge en trygg vuxennärvaro och vägledande insatser i ungdomsmiljöer.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn