Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-12-07 15:30
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade idag den 7 december om sin internbudget och elevpengen för år 2022. Nämnden tog också del av den ekonomiska rapporten för november som visar på som visar på ett negativt årsresultat med nio miljoner kronor.

Ledamöterna i BUN tog idag del av den ekonomiska rapporten för november månad och den överensstämmer med den tidigare prognos som lämnades i delårsrapport 2. Allt pekar på att nämnden går back med cirka nio miljoner kronor när årsbokslutet för 2021 görs. Nämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

Nämnden beslutade om internbudget och elevpeng

BUN fastställde idag sin internbudget för 2022, som omsluter lite mer än 1,3 miljarder kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2022-2024. Totala ramen för nämnden ökar med cirka 40 miljoner kronor.

Ett ramtillskott på 20,1 miljoner kronor fördelas till arbetet med skolfrånvaro, särskolebarn i förskoleklass, resursskolor, tilläggsbelopp för elever med särskilda behov samt till särskolan och modersmål. Även en generell förstärkning av grundbeloppet till grundskolan görs med sex miljoner kronor. Barn och elevhälsans får ett tillskott på två miljoner kronor för att verksamheten ska kunna uppfylla de författningskrav som ligger på elevhälsan.

Regionfullmäktige har beslutat om ett effektiviseringsbeting för nämnderna för budgetåret 2022, som för BUN motsvarar 7,2 miljoner kronor. Effektiviseringen hanteras generellt och innebär bland annat att grundbeloppet[1] – den så kallade elevpengen - påverkas för förskolan och grundskolan (samtliga huvudmän). Även särskolan, barn- och elevhälsan samt kulturskolan får effektiviseringskrav, liksom den centrala förvaltningsorganisationen.

Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammanträdet i februari med en fördjupad kompetensförsörjningsanalys samt att utreda om och i så fall hur ett förbättrat löneläge för lärare skulle kunna avhjälpa kompetensförsörjningsutmaningen.

Antalet skolpliktsärenden fortsätter att öka

Ledamöterna tog idag del av och fastställde även en rapport om de skolpliktsärenden som hanterats under år 2021. Per den 8 november 2021 riskerade 33 elever att inte fullgöra skolplikten på grund av för hög frånvaro. Antalet elever är på en liknande nivå vid samma tidpunkt året innan. De fristående skolorna hade ännu inte kommit in med uppgifter till hemkommunen när rapporten gjordes.

Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt med BUP, socialtjänst och så vidare. Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete med de berörda eleverna och dess vårdnadshavare.

Grundskolan och grundsärskolan har handlingsplaner för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samarbetar tillsammans med socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring en gemensam rutin vars syfte är att stötta elever med problematisk skolfrånvaro.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltar också i SKR:s projekt ”Fullföljd utbildning” som syftar till att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier. Den öppna ungdomsverksamheten har inom projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” fritidsledare med socialpedagogisk kompetens som ska samarbeta med högstadieskolor.

BUN beslutade att godkänna rapporten.

Återrapportering om anmälningar kring kränkande behandling

BUN tog idag del av årets andra halvårsrapport 2021:2 kring kränkande behandling som omfattar 107 anmälningar inkomna from 2021-06-01 till och med 2021-11-04. Det är en minskning i jämförelse med föregående år samma tidsperiod 2020 då 127 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till huvudman.

Tre anmälningar om kränkande behandling avser förskola, en anmälan gällande särskolan och resterande anmälningar avser förskoleklass, fritidshem och grundskolans område. De inkomna anmälningarna är av skiftande karaktär där barn/elever framför allt blivit utsatt för glåpord och psykiskt kränkande behandling eller kränkningar inom sociala medier. Kränkningar av fysisk karaktär såsom knuffar eller slag är få men vi ser en ökning av kränkningar som är diskriminerande.

Det pågår ett aktivt arbete ute i verksamheterna både med att förebygga och motverka kränkande behandling. Det råder nolltolerans mot kränkande behandlingar av alla slag. Samtliga enheter har upprättat planer mot kränkande behandling. Skolledning, personal och barn- och elevhälsa agerar omgående när kränkande behandling uppdagas.

BUN beslutade att godkänna rapporten.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser


[1] Ska täcka kostnader för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, lokalkostnader, administration och moms.