Kontakt

Johanna Snöbohm
Planenheten
Telefon: 0498-26 94 33
E-post: johanna.snobohm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekosystemtjänster

Människor är beroende av naturen för överlevnad och välbefinnande. Frisk luft, rent vatten, skog att ströva i och mycket mer. Ekosystemen ger oss allt detta i form av tjänster, helt gratis och ofta går det oss obemärkt förbi.

Begreppet ekosystemtjänster kom till för att belysa vårt beroende av ekosystemen och öka kunskaperna om biologisk mångfald. Ekosystemtjänsterna delas ofta upp i fyra kategorier:

  1. Producerande, så som till exempel mat och vatten.
  2. Reglerande, som kan vara exempelvis vattenrening eller pollinering.
  3. Kulturella, till exempel friluftsområden eller platser som ger inspiration.
  4. Stödjande tjänster gör att de andra kategorierna av tjänster fungerar, så som, kretslopp av näring, fotosyntes, jordbildning och sist men inte minst biologisk mångfald som är en förutsättning för fungerande och tåliga ekosystem.

Ekosystemtjänstkartering

Ett sätt att uppmärksamma värdena och lyfta in dem i beslutsfattning är att identifiera var de finns och sätta dem på kartan, vad vi kallar en ekosystemtjänstkartering. Under hösten 2020 har en ekosystemtjänstkartering gjorts av Region Gotland, i Visby och de sju största tätorterna, Fårösund, Lärbro, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och Burgsvik.

Projektet som är en del av regionens grönplanearbete syftar till att skapa en helhetsbild av grönstrukturens värden på Gotland, för att kunna planera och förvalta dem på ett hållbart sätt idag och för framtida generationer.

Till Ekosystemtjänstkarteringen

Karteringen är en del av grönplanen som tas fram av Region Gotland. Nu är det dags för gotlänningarna att säga sitt. Det kallas samråd och handlar om att tycka till. 

Till Grönplan för Gotland där du kan lämna synpunkter

 

Ekonomisk värdering

Om ekosystemtjänster värderas ekonomiskt har det dessutom en tendens att bli en riktig ögonöppnare. Ekosystemens lösningar är ofta effektivare och mycket billigare än motsvarande tekniska lösningar. Ett exempel som ofta nämns är Katskillbergen som förser New Yorkborna med dricksvatten, där flera miljarder dollar sparades genom att satsa på bevarandeåtgärder istället för att anlägga ett reningsverk. Naturvårdsverket ger fler exempel. Nötskrikans arbete som fröspridare värderas till exempel i genomsnitt till 50 000 kronor per nötskrika. Någon ekonomisk värdering har inte gjorts till den här kartläggningen. Däremot har Region Gotland inventerat och värderat flera tusen träd på allmän plats runt om i Visby och de större tätorterna som du kan läsa mer om här.

Till Trädens ekosystemtjänster