Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Trombonen och Slagverket m.fl.
Del av Visby Visborg 1:9

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadskvarter med inslag av verksamhetslokaler som en del av utveckling av den nya stadsdelen Visborg.

Planområdets läge

Området ligger på Visborgsområdet i södra Visby.

Tidplan

Planuppdrag i miljö- och byggnämnden 2019-02-06, MBN §23.
Detaljplanen har varit ute på samråd 2021-12-01 till och med 2021-12-22. 

Ärendenummer
MBN 2019/8764

Frågor besvaras av

Planarkitekt Richard Löwenborg
tel. 0498-26 24 58

Planhandlingar

Utredningar