Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Del av Visby Gråbo 1:3 med flera - samråd

Samråd pågår

Detaljplan för del av Visby Gråbo 1:3 med flera, Region Gotland Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Ett förslag till detaljplan för del av Visby Gråbo 1:3 med flera, daterat 2023-05- 02 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby, på Gråbo bibliotek, Gråbo torg 13 i Visby samt på www.gotland.se/gråbo1_3 från 2023-05-29 till och med 2023-06-30. 

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Föreslagen bebyggelse och infrastruktur planeras inom befintlig allmän plats för park samt inom kvartersmark mellan bostadsområden i Gråbo och Yttre Furulund. För att binda samman gatunät och på det sättet ge möjlighet att föra in kollektivtrafik i området föreslås en ny lokalgata mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan. Detaljplanen beräknas möjliggöra ca 300 bostäder/lägenheter.

Planområdets läge

Planområdet ligger på nuvarande parkområde som avgränsas av fastigheterna Visby Bogen 1 och 2 i väster, Visbyleden och Terra Nova i söder, kvarteret Visby Lien 1 i öster och Furulundsskogen/Skolbetningen i norr.Se samrådsförslaget i 3D

Tidplan

Regionstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 365 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet med AB Gotlandshem som utförare. Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-07 § 18 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Samråd pågår från 2023-05-29 till och med 2023-06-30. 
 

Ärendenummer

MBN 2019/1742 (fd. BN 2017/3146)

Frågor besvaras av

Planarkitekt Stina Wester
tel. 0498-269174

Planhandlingar - samråd

Utredningar

Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)