Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 17 november 2021

Publicerad 2021-11-17 15:35
På dagens digitala sammanträde behandlades 28 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

Ärende 10 VISBY VISBORG 1:9 Upprättande av detaljplan för kvarteren Trombonen och Slagverket (tidigare delområde A i Visborg)

Beslut: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget.

Del av sammanfattning:
Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och radhus, varav ett kvarter möjliggör för kategoriboende för studenter eller särskilt boende. Förslaget möjliggör för strax omkring 270 bostäder, varav cirka 130 är studentbostäder. Här ska också finnas inslag av en mötesplats genom ett torg och centrumverksamheter som i första hand ska lokaliseras i direkt anslutning till torget. Strukturen bygger vidare på befintlig rutnätsstruktur. Inom planområdets finns ett mindre skogsparti med tallar som till stora delar inarbetats i planförslaget, då tallar tidigt identifierades som särskilt viktiga för Visborg identitet och karaktär. Byggnadens höjd har också valts med utgångspunkt i tallarna, även om byggnader i vissa delar får överstiga den höjden.

I planområdet ligger Vädursgatan och Kung Oscars väg som blir huvudgator i området. Vädursgatan är viktigt i Visborg som helhet då den planeras bli huvudstråk för gång och cykel mellan Sandhedsvägen i södra Visborg och norra Visborg. I anslutning till korsningen mellan dessa planeras därför ett torg, eftersom det blir en viktig nod stråket söderut möter tre huvudstråk som leder vidare in till Visby. Mot den mer trafikerade Vädursgatan föreslås lamellhus som får en så kallad ”tyst sida” mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt och monoton är det här särskilt viktigt med en viss variation i stadsbilden genom varierad byggnadshöjd och inplacering mot gata. Särskild omsorg läggs på utformningen av sockelvåning, förgård och gata så att de tillsammans skapar inbjudande och trygga miljöer.

Parkeringar för bilar löses i separat byggnad i planområdets södra del, enligt intentionerna i ovan nämnda dokument och löses genom friköp av parkeringsplatser i parkeringsbyggnaden, enligt beslut i Tekniska nämnden 2021-09-15 § 165. På så vis frigörs mer plats för utemiljöer och en högre exploateringsgrad. Utemiljöerna i anslutning till bostadsbebyggelsen är särskilt viktiga där plats för friyta ska finnas. De ska erbjuda plats för lek och rekreation för boende, jämte lösningar för dagvatten, miljöhus, cykelparkeringar och parkeringar för rörelsehindrad. Gårdarna får också bebyggas med en gemensam lokal för umgänge, till exempel ett växthus. Byggnader på gårdarna ska dock inplaceras med hänsyn till att goda rumsliga förutsättningar skapas för friytor.

- Det är en intressant stadsdel som nu skapas. Det kommer att genomföras en markanvisningstävling efter samrådstiden, säger nämndens ordförande Ingemar Lundqvist.

 

Ärende 14 VISBY S:T GÖRAN 1:1 Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för anläggande av parkeringsplats inom naturreservatet Galgberget

Beslut: Miljö- och byggnämnden ger dispens/tillstånd från reservatsföreskrifterna för anläggande av parkering inom naturreservatet Galgberget, inom fastigheten.

Sammanfattning:
Den 21 maj inkom en ansökan om dispens från reservatsföreskrifter inom naturreservatet Galgberget för anläggande av asfalterad parkeringsplats. Bakgrunden till ansökan är att det saknas parkeringsmöjligheter vid Visby lasarett och att parkeringsmöjligheter behöver tillgodoses till dess att parkeringshus finns på plats inom lasarettsområdet. Tillfälligt bygglov om 10 år med möjlighet till 5 års förlängning har beviljats av Miljö- och byggnämnden den 16 september 2021. Beslutet har överklagats.

Platsen omfattas av naturreservat och enligt föreskrifterna till reservatet är anläggande av parkeringsplats förbjudet och kräver tillstånd från Miljö- och byggnämnden. De platser som är ämnade för parkeringsändamål finns angivet i skötselplanen som beslutades i samband med instiftande av naturreservatet. Gullgubbens ängs utgör inte ett sådant utpekat område för parkeringsändamål inom reservatet.

Tillstånd eller dispens från förbuden kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Som skäl för tillståndet anges att parkering till lasarettet behöver tillgodoses för en patientsäker sjukvård till dess parkering kan ombesörjas inom lasarettsområdet.

Det bedöms finnas trängande skäl att anordna parkeringsplats för lasarettet, men anordnande av parkeringen på den sökta platsen strider mot reservatets syfte, riskerar att försämra livsvillkoren för hotade fågelarter och bedöms medföra påtaglig skada på rådande riksintressen för friluftsliv. Ansökan bör därmed avslås.

- Det är viktigt att lösa parkeringen vid lasarettet tills en permanent lösning har tagits fram, säger Ingemar Lundqvist. Nämnden bedömer att påverkan på naturreservatet är ytterst marginell, då området ligger intill väg i en perifer del. I synnerhet som vi bedömer att området, efter det tillfälliga nyttjandet som parkering, helt kan återställas. Därför har miljö- och byggnämnden beviljat dispensen.