Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:6 med flera - Samråd

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ett bostadsområde med parhus, radhus och flerbostadshus som har karaktären av en trädgårdsstad. Bostäderna placeras med hänsyn till Toftavägen och vattenverket. Detaljplanen är i linje med översiktsplanens intentioner.


Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 31 december 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1736.

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Sara Lindh, sara.lindh@gotland.se (planarkitekt) eller
Richard Löwenborg, richard.lowenborg@gotland.se (planchef)

Planhandlingar

Utredningar/rapporter