Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Othem Strandridaregården 1 - utställning av förslag till detaljplan

Miljö- och byggnämnden har 2023-10-18 § 189 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan daterat 2023-10-04 för granskning.

Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en försäljning av Othem Strandridaregården 1, som ägs av Region Gotland, genom att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder eller hotell. 
 
Planen ställs ut för granskning från 3 november till och med den 24 november 2023. 
 
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa via e-post registrator-mbn@gotland.se eller skriftligen till miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby. Ange ditt namn, kontaktuppgifter och MBN 2019/1207 senast den 24 november 2023.
 
Planområdets läge

Området är beläget centralt i Slite samhälle med närhet till hamnen.

Tidplan

  • Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.
  • Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd med planförslag 2016-12-07. Samråd skedde under januari 2017.
  • Granskning 1 skedde i maj/juni 2017.
  • Granskning 2 skede under 2020 efter en arkeologisk utgrävning.
  • Granskning 3 sker i november 2023
  • Antagande förväntas ske under våren 2024

Ärendenummer

MBN 2019/1207 (fd. BN 2013/2073)

Frågor besvaras av

Planarkitekt Ludvig Svedjer
tel. 0498-26 91 61

Planhandlingar granskning 3

Utredningar

Planhandlingar granskning 2