Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033

Länsplanen fastställdes av Gotlands regionfullmäktige den 24 oktober 2022 (RF § 170).

Den ekonomiska ramen är 279 miljoner kronor för hela planperioden. I planen ingår åtgärder för cykelutveckling, trafiksäkerhet och kollektivtrafik. Två större projekt planeras att genomföras respektive startas upp under planperioden.

Klintehamn korsningsåtgärd innebär att korsningen väg 140/Verkstadsgatan byggs om och utformas som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140, norr om korsningen och över Verkstadsgatan. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten utmed och tvärs den befintliga sträckningen av väg 140 i Klintehamn.

Visborg, cirkulationsplats innebär bland annat att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik vid Färjeleden, väster om korsningen. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen samt förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken.

Planen är fördelad med 76 procent till åtgärder på det statliga vägnätet och 24 procent till statlig medfinansiering för åtgärder på det kommunala vägnätet. 

Länsplan och bilagor