Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rapporter om allmän trafikplikt

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten en gång om året publicera en rapport om allmän trafikplikt.

Beslut om allmän trafikplikt tas i tekniska nämnden. Här finns tidigare års rapporter för nedladdning.