Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-10-28 15:14
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt och behandlade idag ett antal olika rapporter. Bland annat om årets skolval. Dessutom beslutade nämnden att under ytterligare ett läsår förlägga undervisningen för Sanda skolas blivande årskurs 4 och 5 till Klinteskolan.

BUN godkände idag en rapport om kostnadsjämförelserna av sina verksamheter mellan åren 2016 och 2020. Rapporten visar att Region Gotland lägger mer medel för varje barn och elev som är inskrivna i förskolan, grundskolan, fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola. Mer än vad som kan motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt för BUN:s utbildningsverksamheter är överkostnaden på 95,6 miljoner kronor.

Anpassningarna av nämndens ekonomi har inneburit att kostnaderna sedan år 2015 har minskat med 110,1 miljoner kronor. Jämför man med år 2015 var motsvarande överkostnad 205,7 miljoner kronor. Under ärendets behandling förde ledamöterna diskussioner kring att kunna koppla kostnad mot kvalitet genom att hitta indikatorer för detta. Förvaltningen återkommer med förslag i samband med fortsatta arbetet med verksamhetsplanen.

Liknande tendenser som tidigare i skolvalet 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till BUN om utfallet av senaste skolvalet till förskoleklass. Det fria skolvalet på Gotland sker i mån av plats. Det är skolans rektor som beslutar om en elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats eller inte.

Statistiken kring skolvalet 2021 till förskoleklass visar att det var 548 elever som började förskoleklass till innevarande års hösttermin på Gotland. 470 elever valde kommunal förskoleklass och av dessa valde 98 elever en annan kommunal skola än sin hemskola – en andel som motsvarar 18 procent. Man kan även se samma trend som tidigare år när det gäller att välja en fristående skola - cirka 16 procent av eleverna i förskoleklass valde detta alternativ år 2021.

Även inför skolvalet till högstadiet kan förvaltningen se samma tendenser som tidigare att cirka 15 procent av elever har valt fristående högstadieskola.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Slutrapporten kring skolorganisationsutredningen godkändes

Slutrapporten om projektet med Framtidens förskola och grundskola behandlades idag av BUN. Slutrapporten summerar utredningen som handlat om att utvärdera dagens verksamhet i förskola och grundskola och därefter ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.

Projektet har drivits mellan september 2019 och sommaren 2021. Syftet med slutrapporten är att sprida kunskap och erfarenheter från projektet och dela det resultat som har uppnåtts.

I rapporten beskriver styrgruppen att fokuset för politiken under projektets gång förflyttades till att allt mer handla om landsbygdens utveckling. De ursprungliga frågorna om en sänkt kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet, utmaningen med lärarbrist, målet om en likvärdig utbildning och lärmiljö samt lika tillgång till barn- och elevhälsan, kom i skymundan.

Nämnden beslutade att inge förvaltningens rapport som sin egen för vidare behandling i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Sanda skolas elever i årkurs 4 och 5 ska fortsätta gå i Klinteskolan

BUN beslutade idag att undervisningen för eleverna i blivande årskurserna 4 och 5 till läsåret 2022/23 förläggs till Klinteskolan på grund av utrymmesbristen på Sanda skola. En viktig anledning till beslutet är att det står barn på kö till Sanda förskola. Förskoleverksamheten behöver utökade lokaler. Lokaler som tillfälligt kan ordnas i skolans nuvarande lokaler. Förskolan i Sanda finns med i den långsiktiga planeringen för investeringar 2023.

Verksamhetsplanen för nämnden fastställdes

BUN fastställde idag verksamhetsplanen för år 2022. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året och knyter ihop regionfullmäktiges övergripande mål från koncernstyrkortet med verksamhetsplanering och budget i nämndernas verksamheter. Alla enheter kommer efter fastställandet att arbeta fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan.

Bland de prioriterade aktiviteterna för kommande året är bland annat följsamheten till rutinerna för väl fungerande övergångar mellan och inom skolformerna, arbetet med arbetsplanen för studie- och yrkesvägledning, arbetet med lärares arbetsmiljö och implementerandet av elevhälsoplanen.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser