Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-10-26 14:19
Idag den 26 oktober har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om vilka utbildningar som ska erbjudas av den kommunala gymnasieskolan under det kommande gymnasievalet.

Nämnden beslutade idag vilka gymnasieutbildningar som ska erbjudas i samband med det kommande gymnasievalet år 2022 och hur många elever som maximalt ska kunna antas till respektive utbildning.

17 program att välja på i gymnasievalet

Kommunala Wisbgymnasiet ska erbjuda 16 nationella program och 29 inriktningar för väljande elever samt den riksrekryterande sjöfartsutbildningen med två inriktningar. På fyra av utbildningarna ges en inriktningsgaranti. Värt att notera är att handels- och administrationsprogrammet inför läsåret 2022/23 byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Även fyra introduktionsprogram kommer att erbjudas för obehöriga elever till gymnasiet.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kommer att erbjudas för elever som väljer samhällsvetenskapsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet. Inom NIU erbjuds idrotterna fotboll (med 36 platser) och innebandy (med tolv platser). Inom den lokala profilen (LIU) erbjuds fotboll, friidrott, innebandy, ishockey och orientering. Fyra introduktionsprogram erbjuds likt tidigare för obehöriga elever. Totalt omfattar gymnasieorganisationen 545 utbildningsplatser.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2022 fastställer nämnden vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser på respektive program.

Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns långsiktigt behov av transportutbildning.

Kostnaderna för gymnasie- och vuxenutbildning är lägre på Gotland

Ledamöterna i GVN godkände idag en rapport som redovisar kostnadsjämförelser kring den kommunala gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen i svenska för invandrare (sfi) för år 2016-2020.

Rapporten visar att kostnaderna för gymnasieskolan minskat till följd av de senaste årens anpassningar av ekonomin. År 2015 var Region Gotlands överkostnad för gymnasieskolan 32,7 miljoner kronor och år 2020 var överkostnaden på 11,3 miljoner kronor.

Kostnaden per elev i gymnasieskolan på Gotland var 120 941 kronor år 2020, vilket kan jämföras med en genomsnittlig svensk kommuns kostnad på 169 949 kronor per elev. Liknande kommuner[1] hade samma år en kostnad på 121 964 kronor per elev och kommungruppen en kostnad på 125 814 kronor per elev. I samma jämförelse är kostnaderna för elevhälsa och lokaler betydligt lägre på Gotland jämförelseåret 2020, medan kostnaderna för skolmåltider är högre.

Kostnad för vuxenutbildning på Gotland var 54 584 kronor per heltidsstuderande år 2020, vilket kan jämföras mot kommungruppens kostnad på 75 031 per heltidsstuderande och riksgenomsnittet där kostnaden var 73 236 kronor per heltidsstuderande samma år.

Nämnden godkände rapporten och beslutade att ta bort målet att sträva mot riksgenomsnittets kostnadsbild när det gäller gymnasieskolan.

Nämnden fick en uppföljning kring särskilt begåvade elever

GVN tog idag del av en uppföljning av arbetet med särskilt begåvade elever i skolan. Wisbygymnasiets rektor Peter Lerman och Lena Gustafsson, avdelningschef för förskolan, berättade för ledamöterna om hur särskilt begåvade elever fungerar, upptäcks och undervisas samt riskerna med att inte uppmärksamma och möta dessa elever som många gånger behöver andra utmaningar än sina klasskamrater. Ungefär fem procent av alla barn bedöms vara särskilt begåvade. Wisbygymnasiet använder sig av den så kallade ABC-metoden i arbetet med denna elevgrupp.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn[1] Kalmar, Luleå, Norrtälje, Skövde, Varberg, Ystad och Östersund

En rättelse har tillförts denna artikel i efterhand kring inriktningsgarantin.