Kontakt

Johanna Snöbohm
Planenheten
Telefon: 0498-26 94 33
E-post: johanna.snobohm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grönplan för Gotland

Region Gotland arbetar med att ta fram en grönplan som kartlägger och beskriver Gotlands grönstruktur.

>>> Ladda ner/läs samrådsförslaget till grönplanen som pdf här 

>>> Till digitala samrådsförslaget till grönplanen

Med grönstruktur menas all mark med växtlighet, från parken i kvarteret med buskar och träd till den blommande vägrenen på väg till och från skola, jobb eller fritid. En rik grönstruktur bidrar till exempel till människors hälsa och kan mildra negativa effekter från klimatförändringar.

Syftet med grönplanen är att få en helhetsbild av naturens värden för långsiktig planering och skötsel av regionens mark. 

Grönplanen är tänkt att användas som underlag för planering och i utveckling av Region Gotlands mark, men kan användas av alla för att få kunskap och inspiration om åtgärder för exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 

Grönplanen innehåller

  • En beskrivning av natur- och kulturlandskapet på Gotland.
  • Vision ⇒ Mål ⇒ Strategier ⇒ Åtgärder och planeringsriktlinjer.
  • Ekologiska samband i Visby. Kunskapsunderlag som visar kärnområden för biologisk mångfald och spridningsmöjligheter för arter i landskapet.
  • Ekosystemtjänster i de större tätorterna. En kartläggning av naturens gratistjänster, exempelvis vilka platser som dämpar buller eller renar luft och vatten.
  • Sociotopkartering i de större tätorterna. En kartläggning där medborgarna har fått tycka till om sina gröna favoritplatser.
  • Förslag på utveckling av grönstrukturen i de större tätorterna. Exempelvis gröna stråk för människor och biologisk mångfald att röra sig i.

>>> Till Ekologiska samband

>>> Till Ekosystemtjänster

>>> Till Sociotopkartering

Utsnitt ur strategisk karta för Fårösund som föreslår utvecklingsinriktningen för grönstrukturen.
Utsnitt ur strategisk karta för Fårösund som föreslår utvecklingsinriktningen för grönstrukturen.

Samrådet är avslutat

Samråd är till för att berörda och intresserade ska få inblick och tycka till om förslag från myndigheter.

Samråd för 'Grönplan för Gotland' pågick från 25 januari till 25 april 2022. Under perioden kunde alla som ville, lämna synpunkter på förslaget. Samrådsförslaget fanns även i rådhuset på Visborgsallén 19 i Visby och på Gotlands alla bibliotek.

Gotlands översiktsplan som nu är under revidering, hade samråd samma period. Eftersom grönplanen har en stark koppling till översiktsplanen genomfördes flera av samrådsmötena tillsammans.

>>> Till Översiktsplan 2040

 

Tack till alla som medverkat till att göra planen bättre!

Nu när samrådet är över kommer vi att läsa alla synpunkter som kommit in och komma fram till vad som behöver ändras i grönplanen innan den kan antas och börja användas i verksamheten.