Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-10-20 15:04
Bland annat togs beslut om ny upphandlingsplan och om den ekonomiska rapporten för september som visar på ett överskott på 17,3 miljoner kronor.
I dag, den 20 oktober, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats:

 

Upphandlingsplan socialförvaltningen 2021-2024

Förvaltningarna inom Region Gotland sammanställer inför varje budgetår sina respektive upphandlingsplaner. Under socialnämndens möte godkände politikerna socialförvaltningens upphandlingsplan för åren 2021-2024.
 
Förvaltningen har för perioden 16 olika planerade upphandlingar.
Politikerna har i flera av upphandlingarna delegerat beslut om upphandlingarna till förvaltningschef/tjänstepersoner i förvaltningen.
 

Information om namninsamling

Nämnden fick information om en namninsamling som lämnats in till nämndordförande kring en av upphandlingarna ovan. Det gäller upphandlingen av skyddade boenden. 
 
Politikerna har tidigare fattat beslut om vilka krav som ska gälla för skyddat boende. Beslut kring själva upphandlingen och ramavtal för skyddade boenden tas dock av socialdirektören. Detta sker under hösten.
 
Nämnden godkände den information de fick av socialdirektören i frågan.
Nämnden går inte vidare på något sätt utifrån namninsamlingen.
 

Ekonomisk månadsrapport september

I den senaste prognosen, som togs fram i delårsrapport 2, var bedömningen att socialförvaltningen kommer att ha ett överskott på 20 miljoner kronor för helåret. 
 
För september är överskottet 17,3 miljoner kronor. 
 
– Det vi ser är att kostnaderna för äldreomsorgen ökat något den senaste tiden. Det handlar om köp av särskilt boende och hemtjänst, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 

Heltidsresan

Under ett informationsärende redogjorde HR-chefen för heltidsresan inom förvaltningen. Sedan augusti förra året har antalet heltidsanställningar ökat från 1001 till 1144.
– Det är en positiv utveckling och vi ser gärna att ännu fler av våra anställda väljer att gå upp till heltid, säger Rolf Öström.
 
Heltid är numera norm vid alla nyanställningar.
 

Information vaccinering 

Socialnämnden fick information om hur förvaltningen uppmuntrar och informerar medarbetare kring vikten av att vaccinera sig, framför allt inom vård- och omsorg.
 
– Vi fick information om att vi har en god vaccinationsvilja bland personal som arbetar inom vård och omsorg. Vi tycker det är oerhört viktigt att följa denna fråga och verkligen uppmuntra alla anställda att vaccinera sig, säger Rolf Öström.
 
Förvaltningen kommer också att i samarbete med hälso- och sjukvårdens pandemienhet kunna erbjuda mobilt vaccinationsteam till arbetsplatser om efterfrågan finns.
 
Socialnämnden godkände informationen.