Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utlysning 3 av Energipilot Gotland: en fossilfri transportsektor och ett robustare energisystem på Gotland

Publicerad 2021-09-27 08:37
Företag kan söka ekonomiskt stöd för projekt med nya idéer om hur vi transporterar oss, vilka drivmedel vi använder, samt hur vi uppnår ett effektivt samspel i energisystemet på Gotland. Ansök senast 22 oktober.
De innovativa lösningarna ska visa att det är möjligt att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.
 
Projektet måste genomföras på Gotland – men företag som söker stöd kan ha sin hemvist på andra ställen. Beviljade projekt kan som längst pågå till och med 15 december 2022.
 
Projekten ska möta någon av följande fyra utmaningar:
  • Utmaning 1 – Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • Utmaning 2 – En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Utmaning 3 – Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Utmaning 4 – Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Sista ansökningsdatum?

Fredag den 22 oktober 2021.
 
Vem kan söka?
Små och medelstora företag (SMF) samt stora företag i samarbete med SMF. Som företag anses även sådana enheter som personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.
 

Hur ansöker du?

All information om hur du går till väga för att söka stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats.
 

Bakgrund till utlysningen

Energimyndighetens beskriver följande på sin webbplats:
 
Om programmet ”Europeiska regionala utvecklingsfonden – projekt inom energipilot Gotland”
 
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att stimulera till energieffektivare transporter och bidra till utveckling av transportsystem i samspel med elsystemet på Gotland.
 
Detta arbete kan ske på egen hand eller i samarbete med stora företag. Avsikten är att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, med avseende på energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.
 
Satsningen ingår i Operativa programmet för Småland och Öarna, insatsområdet ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer”.
 
Programmet pågår mellan 2020-06-22 och 2023-04-30 och har en ram om totalt 30 miljoner kronor. Detta är den tredje utlysningen under programperioden.