Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen fortsätter prioritera bro till Fårö

Publicerad 2021-09-25 11:16
I dagens upplaga av Gotlands Allehanda och på helagotland.se står att läsa att frågan om bro till Fårö är avgjord och att regionen är överens med Trafikverket på denna punkt. Detta är en slutsats som saknar grund. Regionens ställningstagande om bro till Fårö kvarstår alltjämt.

-Frågan om en bro till Fårö är fortfarande en prioriterad fråga. Vi har bland annat ett möte med infrastrukturministern i närtid där frågan kommer att tas upp. Avsiktsförklaringen handlar om hur vi idag, i det korta perspektivet, kan förbättra färjeförbindelsen. Tills det att en eventuell bro finns på plats, så behöver vi naturligtvis även diskutera utveckling av färjetrafiken, men det arbetet utesluter inte en fortsatt strävan efter en fast förbindelse, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Frågan om en bro till Fårö behandlades på regionfullmäktiges möte 22 februari då följande beslut togs (RF § 6):

• Trafikverkets inriktningsbeslut är att Region Gotland ställer sig positiv till en vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
• Regionstyrelsen fortsätter dialogen med Trafikverket avseende förutsättningar för förbättrad färjetrafik.

På regionstyrelsens möte 27 januari 2021 beslutades utöver ovan även (RS § 11):

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.

Arbetet för en fast förbindelse till Fårö har därefter fortlöpt inom regionen. Den 20 maj 2021 skickade regionstyrelsen genom ordförande och regiondirektör likalydande skrivelser till finansministern och infrastrukturministern om behovet att se över lånevillkoren för broinvesteringar som ersätter färja på statligt vägnät (läs brevet via länken nedan). Frågan har utöver det lyfts vid flera tillfällen, bland annat när infrastrukturministern deltog på möte med regionstyrelsens arbetsutskott den 26 februari 2021 och när regionen deltog i regional dialog om nationell plan 3 juni 2021.

Avsiktsförklaringen om Fåröförbindelsen (se via länken nedan) syftar till att klargöra hur Trafikverket och regionen ska jobba vidare med frågan om en utvecklad förbindelse till Fårö, bland annat med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslut 2021-02-22. Avsiktsförklaringen innehåller två delar:

• fortsatt dialog mellan parterna om en utvecklad färjetrafik till Fårö

• att Trafikverket i samverkan med Regionen genomför en utredning om åtgärdsbehov på Fårö

I avsiktsförklaringen framgår att regionen även fortsatt har kvar sitt ställningstagande om en fast förbindelse till Fårö: ”Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014. I och med beslut i regionfullmäktige 22 februari 2021, § 6, att ej gå vidare i planeringen för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland under uppställda kriterier i Trafikverkets inriktningsbeslut TRV 2109/73115 daterad 20 juni 2019, drivs frågan om en broförbindelse vidare inom Regionen.”