Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 16 september 2021

Publicerad 2021-09-16 15:56
På dagens digitala sammanträde för miljö- och byggnämnden fick ledamöterna bland annat ta ställning till ny detaljplan i Katthammarsvik och i Visby samt tillfälliga parkeringsplatser i närheten av lasarettet.

På dagens sammanträde behandlades 30 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

Ärende 11: Östergarn Hallvide 1:10 – godkännande av detaljplan
Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förslaget till detaljplan för Östergarn Hallvide 1:10.

Fastigheten är idag utlagd som parkmark i gällande plan. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för byggande av bostäder, som en anpassning till den markanvändning som gäller för omgivande fastigheter. Planen ska skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder på den aktuella fastigheten. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik men är omgiven av bebyggelse. Region Gotland bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att vara en god komplettering av den befintliga bebyggelsen i Katthammarsvik.

Ordförande Ingemar Lundqvist kommenterar beslutet såhär:
- Det är väldig viktigt att möjliggöra bebyggelse på landsbygden, allrahelst när det är en komplettering till tidigare bebyggelse som det är i detta fall.

 

Ärende 14: Detaljplan för Visby Pipdånen 5 & 6 (området vid gamla Miloverkstaden och ÖoB)
Miljö- och byggnämnden beslutade att anta detaljplanen, daterad 2020-01-16, reviderad 2021-09-02.

Planen gör det möjligt att bygga bostadskvarter med inslag av verksamheter, på mark som idag används till parkering. Den äldre verkstadsbyggnaden ”Miloverkstaden” och en mindre verkstadsbyggnad skyddas från rivning och förvanskning. Detaljplanen har varit på granskning. Efter granskningen kom nya synpunkter in från närboende i villaområdet öster om planområdet samt ÖoB. Inkomna synpunkter har medfört några mindre justeringar av planförslaget.

Planen gör det möjligt att komplettera planområdet med flerbostadshus med inslag av verksamheter. Flerbostadshusen ska uppföras i motsvarande tre till fem våningar, omfattningen beräknas vara cirka 100-120 lägenheter. Inom den större verkstadsbyggnaden där ÖoB idag bedriver verksamhet möjliggör planen både verksamheter och bostäder, vilket gör det möjligt att i framtiden konvertera lokaler till bostäder. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddas från rivning och förvanskning. Planen har tidigare varit på samråd. Efter samrådet gjordes ändringar och planen kompletterades med dagvattenutredning och förklassificering av saneringsbehov.

Ett genomförande av detaljplanen förändrar stadsbilden genom att öppna parkeringsytor ersätts med bebyggelse. Den gamla verkstadsbyggnadens visuella koppling med den gamla järnvägsstationen blir mindre tydligt från ett nordligt perspektiv. Den gamla verkstadsbyggnaden förblir synlig från Järnvägsgatan, Söderväg och Stenkumlaväg.

Detaljplanen bedöms få en positiv påverkan på stadsbilden som helhet genom att parkeringsplatser kompletteras med bostadskvarter, stadsbilden får därigenom en mer hel karaktär. Ett genomförande av detaljplanen innebär en välbehövlig komplettering av bostäder och verksamheter centralt i Visby. Byggnader placeras i en halvsluten kvartersform som tydliggör gaturummet och bidrar till en mer hel stadsbild. Kvartersformen ger även kvaliteter för de som ska bo i området i form av bullerskyddande gårdar.

Ordförande Ingemar Lundqvist kommenterar beslutet såhär:
Behovet av bostäder är stort i alla kategorier så att anta en ny detaljplan är roligt och efterlängtat. Här är det ju nära till Visbys stadskärna.

 

Ärende 16: Visby S:t Göran 1:1 Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering (93 platser) t.o.m. 2031-09-30.
Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av 93 stycken parkeringsplatser inom Galgbergets naturreservat (Gullgubbens äng, strax norr om lasarettet). Det tidsbegränsade bygglovet skulle t.o.m. 2031-09-30, med möjlighet till förlängning ytterligare fem år t.o.m. 2036-09- 30. Enligt ansökan skulle anläggningen uppta en yta på 2 130 kvm utmed S:t Göransgatan. Ytan var planerat att beläggas med asfalt. Syftet med ansökan var att kortsiktigt underlätta den ansträngda parkeringssituationen på Visby lasarett samt frigöra plats för planerade omfattande om- och tillbyggnationer av sjukhuset. I förlängningen avser man att utreda om det är möjligt att lösa hela lasarettets parkeringsbehov inom den egna fastigheten med ett parkeringsgarage.

Ordförande Ingemar Lundqvist kommenterar beslutet såhär:
- Det är
mycket viktigt ur ett allmänintresse att vi får till flera parkeringsplatser vid lasarettet. Visserligen tillfälliga, men vi får tid att hitta en bra och hållbar lösning på problemet med parkeringsplatser där.

På detta ärende blev det votering, som slutade med 7-6.