Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-09-16 15:14
På sammanträdet, idag torsdag den 16 september 2021, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat att frågan om listningstak på vårdcentralerna ska beredas ytterligare politiskt. Ärendet om vårdcentralen Visborgs listningstak behandlades därmed inte på mötet.

Beslut om listningstak lyfts från dagordningen 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande beslutade i samråd att ärendet om listningstak för vårdcentralen Visborg lyfts ur agendan på dagens sammanträde. Frågan om listningstak i primärvården i stort kommer att beredas vidare politiskt.
 
Vårdcentralen Visborg inom praktikertjänst har sedan 2010 haft listningstak som beslutats vid ett antal tillfällen. Efter diskussion och ajournering kom nämndens ordförande i samråd fram till att ärendet ska lyftas ur dagens sammanträde, och att nämnden återkommer till förvaltningen med ett nytt uppdrag kring en långsiktig och enhetlig listningsmodell med ambitionen att skapa kontinuitet och goda arbetsvillkor.
 
- Det handlar inte om en återremiss i ärendet, förvaltningens underlag är fullgott. Intentionerna har vid varje beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit varit att listningstaket ska vara tillfälligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill att ärendet bereds ännu en gång politiskt. För nämnden är det viktigt att få till en långsiktig lösning kring en enhetlig listningsmodell som gäller för samtliga vårdcentraler på Gotland, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén. 
 

Uppföljning av sommaren 2021

  • Sommaren har varit en den tuffaste någonsin för sjukvården på Gotland. Stort antal besökare, ökat antal riktig sjuka gotlänningar, tungarbetat med dubbla flöden på grund av  pandemin, utmaning med bemanningen och dessutom varma och trånga lokaler.
  • Målsättningen inför sommaren vara att på alla möjliga sätt säkra semestern för de ordinarie medarbetarna vilket i stort är uppfyllt. 
  • Trots hög belastning och stora utmaningar så har samarbetsförmågan och engagemanget som vanligt varit bra och alla har ställt upp för varandra som vanligt.
  • Ett stort tack till all fantastisk personal!
  • I uppföljningen av sommaren har chefer och medarbetare i dialog sammanställt en rad olika förslag till åtgärder inför nästa sommar för att säkra en bra arbetsmiljö och god vård för besökare och öbor. 

Delårsrapport 2: Pandemin fortsätter dominera 

Året har, precis som föregående år, dominerats av pandemin. 
 
Nämndordförande Mats-Ola Rödén riktar ett stort tack till alla som arbetar i den gotländska hälso- och sjukvården för deras utomordentliga insatser i ett alldeles särskilt läge som coronapandemin. 
 
- Ständiga utmaningar har hanterats oavbrutet och lösts tack vare chefer och medarbetares skicklighet, kompetens, goda samverkan, kreativitet och stora engagemang, konstaterar Mats-Ola Rödén.
 
Nämnden fick en fyllig rapport om hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete så här långt under 2021. Ett stort vaccinationsarbete har pågått och pågår. Utöver det har hälso- och sjukvården fortsatt arbetat med förändringsresan, som syftar till att tydliggöra roller och ansvar och stärka samverkan, där det fattats en del organisationsbeslut under perioden, bland annat har chefen för psykiatrin flyttats upp i förvaltningsledningen och rapporterar från 1 juli till hälso- och sjukvårdsdirektören. 
 
Förvaltningen har även tagit hem 1177 vårdguiden i egenregi, och regionfullmäktige har fattat beslut om en färdplan för God och nära vård, ett förändringsarbete som kommer att pågå under lång tid framöver. Det kan också konstateras att sommaren har varit den tuffaste någonsin inom sjukvården.
 
För perioden januari till augusti visar hälso- och sjukvården på ett positivt resultat på cirka 4 miljoner. Intäkter avviker positivt mot budget med cirka 94 miljoner och kostnader avviker negativt med ca. 90 miljoner. 
 
Prognosen för hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2021 ligger kvar på samma nivå som tidigare, det vill säga i nivå med budget.
 

Genomgång av resultat från enkät till förtroendevalda

Ledamöterna fick en genomgång av resultaten från den enkät som skickats ut till regionens förtroendevalda under våren 2021. Resultaten var överlag positiva. En del ledamöter pekade på vikten av att ha en dialog om tolkningen av begreppet tillit. Det var dock få ledamöter som svarade på enkäten. 
 
- Det var bara 14 av 26 ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden som svarade, så det är svårt att dra för stora slutsatser av resultatet. Men av de svar som lämnats ser vi att vikten av ett tillitsbaserat ledarskap är ett prioriterat område, konstaterar Mats-Ola Rödén.