Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-09-16 14:09
I dag, den 16 september, har socialnämnden sammanträtt.

Följande beslut har fattats:

Delårsrapport 2

Socialnämnden godkände delårsrapporten.
 
Delårsrapporten visar ett överskott mot budget med 19 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott med 20 miljoner kronor. 
 
– Det känns bra att vi går mot ett plusresultat. Vi behöver samtidigt jobba vidare med de bitar där vi inte följer budget. Vi behöver också noga följa utvecklingen inom äldreomsorgen och behovet av boende framöver, säger socialnämnden ordförande Rolf Öström (M).
 
Det är framför allt äldreomsorgen som visar ett överskott mot budget, delvis beroende på mottagna statsbidrag under pandemin och på tomma platser på särskilda boenden.
 
Individ- och familjeomsorgen minskar sitt underskott. Det beror på att beroendet av hyrsocionomer minskar, att försörjningsstödet minskar och på förändrade arbetssätt inom barn- och ungdomsvården.
 
Insatser enligt LSS fortsätter att visa ett underskott. Detta trots låga kostnader vid nationell jämförelse. Underskottet beror bland annat på placeringar på fastlandet. Det nya planerade LSS-boendet på Terra Nova i Visby är därför angeläget.
 
Delårsrapporten visar också att antalet medarbetare som arbetar heltid ökar kontinuerligt, att frisknärvaron ökar och att äldreomsorgslyftet gör att allt fler medarbetare blir utbildade undersköterskor och specialistundersköterskor.

 

Motion lågtröskelboende

Socialdemokraterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att utreda förutsättningarna för ett lågtröskelboende för personer som inte får plats på härbärget Birkagården eller regionens eget boende för personer med missbruk.
 
Socialförvaltningen vittnar om att det finns ett antal personer som det är svårt att lösa boende för. Lågtröskelboende skulle kunna vara ett komplement till befintliga boendealternativ. Det behövs dock anpassade lokaler för detta och resurser för en sådan verksamhet.
 
Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att bifalla motionen. Förvaltningen får därmed i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lågtröskelboende.

 

Planering inför nytt särskilt boende i Klintehamn 

Socialnämnden beslutade att avvakta med förstudie om nytt särskilt boende i Klintehamn. Nytt beslut om start av förstudie fattas av socialnämnden i april 2022.
 
– Vi behöver analysera behoven framåt ännu djupare. Enligt den demografiska utvecklingen har vi behov av flera nya särskilda boenden. Samtidigt har vi inte den efterfrågan som vi har väntat oss. Vad det beror på behöver analyseras vidare, säger Rolf Öström.
 
 

Genomförandeplan för konkurrensutsättning av särskilt boende 

Socialnämnden beslutade att ändra i genomförandeplanen för konkurrensutsättning av särskilt boende som antogs den 6 februari 2020. 
 
Särskilda boendena Fältgatan 75 och 77 kommer därmed inte att konkurrensutsättas under denna mandatperiod.
 
– Vi ser inte att det kan få tillräckligt stora ekonomiska effekter och därför har
vi valt att inte gå vidare med Fältgatans båda boenden, säger Rolf Öström.
 
Enligt genomförandeplanen konkurrensutsattes i steg ett Iliansgården i Hemse och Hemse äldreboende. Efter en upphandling beslutade nämnden att Attendo
tar över driften för de båda boendena från den 1 oktober 2021.
 
Enligt planen skulle också en konkurrensutsättning av Roma äldreboende, Syréngården i Roma och Pjäsen i Visby göras. Men där har nämnden tidigare tagit beslut om att inte gå vidare med konkurrensutsättning.