Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängligheten till Gotland måste vara styrande i färjetrafikens upphandling

Publicerad 2021-09-15 15:34
Trafikverket har haft i uppdrag från regeringen att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland. Idag, den 15 september, lämnade Trafikverket sin utredning till infrastrukturdepartementet. Rapporten innehåller förslag inför färjetrafikens kommande avtalsperiod och exempel på framtida trafikupplägg utifrån perspektiv på miljö, kostnader och service.

Gotlands Trafikråd har under utredningens gång kontinuerligt och via olika forum lämnat information och inspel till Trafikverket och till politiker i riksdag och regering. Trafikrådets inspel har utgått ifrån de gotländska ståndpunkterna som antogs av ett enigt Trafikråd i fjol.

- Från Trafikrådet ställer vi krav på snabba, täta och säkra färjeöverfarter till konkurrenskraftiga priser för oss som bor, lever och verkar på Gotland och för besökare och näringsliv, säger Eva Nypelius (C), ordf. regionstyrelsen. 

Trafikverket har analyserat fyra olika modeller för framtida färjetrafik. I rapporten föreslår Trafikverket att färjetrafiken ska bedrivas med statligt ägda fartyg och upphandlad drift. Detta skulle enligt Trafikverkets analys ge den lägsta jämförelsekostnaden utav de fyra modellerna, bland annat genom ökad möjlighet till konkurrens. Det går dock inte att införa en sådan modell redan från 2027 och därför föreslår Trafikverket att man gör en sammanhållen upphandling enligt samma upplägg som idag, i mellantiden.

Om inte en modell med statligt ägda fartyg och upphandlad drift tillämpas förespråkar Trafikverket en upphandling enligt dagens modell.

- För Gotlands del är det viktigt att utgå från Gotlands behov och att framtida trafik ger möjligheter till utveckling och tillväxt på Gotland oavsett modell, säger Eva Nypelius (C).

Resonemang kring trafikupplägg och miljö           

Gotland är energipilot med uppdrag att gå före i omställningen till fossilfrihet. Därför behöver utsläppen från Gotlandstrafiken minska. Såvida inte mer medel från staten skjuts till bedömer Trafikverket att det behöver ske genom ett förändrat trafikupplägg. I sin rapport resonerar Trafikverket kring ett antal exempel på hur detta skulle kunna se ut.

- Vi hävdar fortsatt Gotlands Trafikråds ståndpunkter för energiomställningen, att vi behöver en satsning på fossilfria bränslen och nya tekniker, och kan inte acceptera sämre tillgänglighet till Gotland i form av långsammare eller färre färjeöverfarter. När jag läser Trafikverkets rapport blir slutsatsen att staten måste skjuta till mer pengar. Kostnaden ska inte bäras av Gotland, menar Eva Nypelius (C), ordf. regionstyrelsen.

- Vi förutsätter att Gotlands behov och utveckling är utgångspunkten när framtidens trafik utformas. Det är inte rimligt att vår landsväg ifrågasätts vart tionde år. Dagens utformning av trafiken har tydligt bidragit till Gotlands positiva utveckling. Sveriges klimatmål når vi genom att fortsätta investera stort i tekniska innovationer för minskade utsläpp, inte genom att förlänga överfartstiderna och flytta Gotland längre från fastlandet, fortsätter Eva Nypelius (C).

Nästa steg

När regeringen satt sig in i Trafikverkets underlag kommer ett uppdrag lämnas till Trafikverket att utforma ett förfrågningsunderlag inför kommande upphandling

Gotlandstrafiken upphandlas av staten. Nästa avtalsperiod startar i februari 2027.


Läs mer om Gotlands Trafikråds arbete och ståndpunkter

Gotlandstrafiken - Trafikverkets rapport om regeringsuppdraget