Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasarett med Östersjön som fond (Foto: Region Gotland)

Patienter ger Visby lasarett högt betyg

Publicerad 2021-09-14 10:00
Majoriteten av patienterna som vårdas på och besöker Visby lasarett har goda upplevelser av sitt besök eller vistelse och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin. Det visar resultaten i den nationella patientenkät som Sveriges regioner genomförde under våren och som redovisas idag.
I jämförelse med föregående undersökning från 2018 har resultaten förbättrats för de flesta av de så kallade dimensionerna som är Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Vid jämförelse med övriga regioner hamnar Gotland i topp eller i toppskiktet för samtliga dimensioner. Skillnaderna mellan regionerna är dock små.
 
- Patienternas erfarenheter och synpunkter är centrala i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, säger sjukhuschef Cathrine Malmqvist. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som därmed bidrar till att utveckla den gotländska hälso- och sjukvården.
 
Liksom tidigare finns vissa ålders- och könsskillnader, exempelvis för de som har besökt vården är personer 0-34 år minst positiva och personer 65 år och äldre mest positiva. Könsskillnader finns, till exempel för de som varit inneliggande, där kvinnorna i större utsträckning svarar nej på frågan ”Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?”
 
Denna gång ställdes ett par frågor om pandemin. Resultatet för en av dem visar att de gotländska patienterna i lägst grad uppger att de har undvikit att söka vård på grund av pandemin.
 
Över fyrahundra patienter och vårdnadshavare har lagt ned tid på att lämna fritextsvar vilka är värdefulla i förbättringsarbetet. Några exempel:
-”Väldigt bra bemötande av personalen på mottagn.”
- ”Den här gången blev väntetid mellan ssk först och doktorn sen. De hade mkt att göra andra ggr har jag inte fått vänta.”
-”Mkt resurser både fysiskt och psykiskt hade sparats om jag fått träffa samma läkare vid mina besök. Jag hade mått bättre och belastat sjukvården mindre. "Stafett läkare" skapar tyvärr "Stafett patienter". Tack till alla fantastiska människor som jobbar inom sjukvården! ” 
- ”Det borde finnas en som har hand om hela ens vårdbehov. Patientansvarig.”

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv.
 
På Gotland skickades under våren drygt 3 000 inbjudningar att svara på en enkät till slumpvis utvalda patienter som hade besökt en läkare eller sjuksköterska på en mottagning eller varit inneliggande på Visby lasarett. Av dessa svarade drygt hälften på enkäten. Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner under samordning av Sveriges Kommuner och regioner.