Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ordlista VA

ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Region Gotland. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för, anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning där Region Gotland tillhandahåller vatten-tjänster enligt Lag om allmänna vattentjänster. VA-anläggningen består t.ex. av vattenverk, reningsverk och ledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt.
Anläggningsavgift Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Avgiften beräknas på byggnader och typ av vattentjänst.
Ansökan Ansökan om anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Avloppsvatten Samlingsnamn för dagvatten, dräneringsvatten och spillvatten.
Avloppsreningsverk Teknisk anordning för rening av spillvatten som ofta består av mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening. Reningsverken kräver löpande skötsel, tillsyn och provtagning. Regelbunden service av sakkunnig är en förutsättning för att bra rening ska upprätthållas.
Bakvattenskydd Skyddar mot översvämningar. Vid kraftiga regn kan de allmänna avloppsledningarna bli överfulla. Har ditt hus källare finns det risk för att avloppsvatten tränger upp i till exempel en golvbrunn och orsakar översvämning. Ett sätt att skydda sig är att montera in ett bakvattenskydd. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms bakvattenskyddet, inte heller stuprör, rännstensbrunnar, rännor eller dräneringar.
Anordningen kan monteras i en särskild brunn utanför huset. Ett bakvattenskydd fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Tänk på att bakvattenskyddet kräver regelbundet underhåll och att det är fastighetsägarens ansvar.
Boverket Nationell myndighet för samhällsplanering, stads¬utveckling, byggande och boende.
Brukningsavgift Årliga avgifter som baseras på fast avgift och rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukningen.
Bräddning Bräddning innebär utsläpp av dagvatten eller orenat spillvatten till närmaste vattendrag. Bräddning av Regionens spill- eller dagvatten sker när en ledning blir överbelastad, t.ex. vid extrema regnmängder. Bräddat vatten släpps ut utan rening.
Byggvatten En tillfällig anslutning till ledningsnätet som kopplas bort efter byggnationen är klar.
Dagvatten Regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och från hårdgjorda ytor såsom markyta, vägar och parkeringsplatser som inte tränger ner i marken.
Dricksvatten Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.
Dräneringspump Används för pumpning av dagvatten och dräneringsvatten.
Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder. Se dagvatten.
Dämningsnivå, dagvatten Region Gotland följer Svenskt Vattens rekommendation enligt publikation P90, 0,3 meter över markytans nivå i förbindelsepunkt. Dock måste hänsyn tas till geografin d.v.s. om området är instängt eller inte.
Dämningsnivå, spillvatten Dämningsnivån för spillvatten – sätts schablonmässigt 0,5 meter över huvudledningens inre hjässa. Nivån på nödbrädd/ bräddutlopp, t.ex. vid pumpstationer, kan göra att dämningsnivån avviker från den schablonmässiga.
Enskild VA-anläggning En privat anläggning utanför Regionen Gotlands VA-område för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. T.ex. borrad brunn, trekammarbrunn, fördröj¬ningsmagasin.
Fettavskiljare Anordning som används för att avskilja fett i spillvattnet innan avledning till allmänt ledningsnät. Anläggningar där fettavskiljare ska vara installerade är t.ex. livsmedels-industrier, bageri, restauranger, caféer, gatukök, pizzeria m.m.. Avskiljare ska klara standarden SS-EN 1825-2.
Förbindelsepunkt Den punkt som utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens ansvarsområden. Den placeras normalt 0,5 meter utanför tomtgräns.
Gemensamhetsanläggning VA-anläggning som är gemensam för två eller flera fastigheter. Det ska finnas ett lantmäteribeslut kring fastigheternas rättigheter och skyldigheter kring anläggningen.
Huvudman Den som äger och driver den allmänna VA-anläggningen.
Kax Borrkax är det material som kommer upp till markytan i samband med borrning och består följaktligen av samma material som de genomborrade geologiska formationerna. Oftast liknar det en gyttja full med blandat grus, sand och vatten.
Köksavfallskvarn En kvarn som sitter under diskbänken och maler ner exempelvis matrester. På Gotland är det inte tillåtet att släppa ut avfall i det allmänna ledningsnätet.
LAV Vattentjänstlagen – Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster.
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att dagvattnet tas omhand av fastighetsägaren, så nära källan som möjligt.
LTA-pump Fastighetsägarens pump, som möjliggör anslutning till högre liggande ledning i ett Lätt Trycksatt Avloppssystem. Ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) består av små pump-enheter, ofta en per fastighet, som i de flesta fall placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse som ska betjänas av systemet.
Luftgap/Brutet vatten Ett fritt och bestämt avstånd utan någon form av hinder mellan tappstället och underliggande högsta möjliga vattennivå.
Oljeavskiljare Anordning som används för att avskilja oljor och fetter i spillvattnet och infiltrering eller vid avledning till det allmänna VA-ledningsnätet. Anläggningar där olje¬avskiljare ska vara installerade är t.ex. vid: verkstäder, biltvättar eller andra verksamheter med oljehantering. Avskiljaren ska vara godkänd enligt standarden SE-EN 858.
Samfällighet Sammanslutning (förening) av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning.
Sandfång Anordning i brunn som hindrar små men tunga partiklar att rinna vidare ut i ledningssystemet.
Servisledning Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till huvudmannens ledning.
Servisventil Huvudmannens ventil för att stänga eller öppna flödet av dricksvatten i servisledning, till fastighet.
Servitut Ett juridiskt begrepp som ger rätt att på visst sätt nyttja annans fastighet. T.ex. rätt till att lägga ned och underhålla VA-ledningar på annans fastighet. Servitutsavtal upprättas skriftligen mellan avtalsparterna. Servitutsavtalet ska sedan skrivas in hos Lantmäteriet så att det finns dokumenterat i fastighetsregistret och att det sedan följer fastigheten.
Spillvatten Hushållsspillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.
Spygatt Brunn som kan finnas vid lågt liggande garage och källartrappor.
Tariffenhet Lägenhet eller bostad med VA-installation omfattande köksenhet och hygienutrymme. Även gäststuga och liknande.

Fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm (bruttoarea), t.ex. kontor, affärs¬byggnader och liknande.
Tryckavlopp System där spillvatten inte kan avledas med självfall utan måste pumpas vidare.
VA Vanligt förekommande förkortning av vatten och avlopp.
VA-anordning T.ex. brunn, anordning för LOD, dräneringspump, backventil, ventiler runt vattenmätare m.m.
VA-installation Ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten.
VA-kollektiv Alla abonnenter som ingår i VA-verksamhetsområdet eller har anslutits genom avtal.
Vattentjänster Leverans av dricksvatten och hantering av spill- och dräneringsvatten för hushållsändamål.
Vattentjänstlagen Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006/412).
Verksamhetsområde Region Gotlands allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.
Återströmningsskydd Ett skydd för att förhindra att vatten rinner tillbaka till det allmänna VA-nätet. Kallas även backventil vid vattenledning.