Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VA-utveckling

I VA-planen finns långsiktiga planen för utbyggnad och förnyelse av vattentäkter, vattenverk och reningsverk. Årligen pågår en allmän översyn av tidsplanerna för alla utbyggnads och förnyelse projekt.

Många av de planerade projekten kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Listan nedan innehåller en del av de projekt som pågår eller kommer.

Sidan uppdateras löpande.

Vattenverk

Projekt/plan Kort beskrivning Status
Fårö ny vattentäkt En första ny vattentäkt i Ava har blivit godkänd sommaren 2021 och beräknas kunna tas i bruk i slutet av 2021. Pågående
Fårösund ökad vattentillgång Utreda förhöjd uttagskapacitet från Bästeträsk. Pågående
Slite, Lärbro ökad vattentillgång Ny vattentäkt söks. Pågående
Tingstäde ökad vattentillgång Ny vattentäkt söks. Kommande
Höjning Tingstädeträsk Utreda höjning av vattennivån i Tingstädeträsk. Kommande
Visby framtida vatenförsörjning Nya vattentäkter söks, alternativ utreds. Pågående
Tofta ökad vattentillgång Förbättra vattentillgången. Pågående
Roma ökad vattentillgång Nya vattentäkter söks. Pågående

Avloppsreningsverk

Projekt Kort beskrivning Status
Fårö utökad kapacitet Utreda möjligheterna att utöka avloppsreningsverket. Kommande
Fårösund utökad kapacitet Tillståndsansökan för utökning av reningsverket lämnas in sommaren 2021. Pågående
Valleviken utökad kapacitet Utred inriktning. Kommande
Visby utökad kapacitet Utredning inför utbyggnad av reningsverket. Kommande
Utreda extern-slammottagning Utreda en bättre effektiv mottagningsstation för slam från privata brunnar. Pågående
Ljugarn utökad kapacitet Utökad kapacitet vid reningsverket. Pågående
Avveckla uttjänta anläggningar Avveckla uttjänta anläggningar i Kvarnåkershamn, Hau, Hagen, Liknatte. Kommande
Ombyggnad Burgsvik Ombyggnad Burgsvik reningsverk till testanläggning. Kommande
Svavelväte utredning Utreda minskad problematik kring svavelväte i pumpstationer och brunnar. Pågående

Övergripande projekt

Projekt Kort beskrivning Status
Långtidsprognoser SMHI Ett internationellt projekt med syftet att utveckla och förädla mervärdet av klimattjänster på olika områdena. Pågående
Innovationsråd Ta tillvara innovativa idéer på VA-området. Pågående
CLARA Utredning kring klimatförändringarnas konsekvenser tillsammans med SMHI. Kommande
Testbädd Storsudret Målet är att hitta småskaliga lösningar för att behålla och återanvända det vatten som finns. T ex sätta dämmen i diken som reglerar vattnet, bygga underjordiska dammar, återvinna avloppsvatten och infiltrera det till grundvattnet. Pågående

Mer information