Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232
Johanna Höggren, tfn: 0498-269204

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anslutning till allmänt VA

Om en fastighet har behov av VA-tjänster, och det finns möjlighet att koppla in sig på det allmänna VA-ledningsnätet, kan man ansöka om en anslutning till Region Gotlands allmänna VA-anläggning.

Normalt bedriver VA-huvudmannen enbart verksamhet inom något som kallas verksamhetsområde. Verksamhetsområdet fastställs av kommunen genom beslut i Regionfullmäktige. Inom verksamhetsområdet regleras rättsförhållandet mellan VA-huvudmannen och kunden genom Lagen om allmänna VA-tjänster(2006:412). Innan verksamhetsområdet är fastställt får inte VA-huvudmannen bedriva verksamhet till/på en fastighet. För att ta reda på om din fastighet ingår i ett verksamhetsområde tar du kontakt med VA-avdelningen.

Ligger en fastighet utanför verksamhetsområde kan man ansluta sig som en så kallad avtalskund. Då regleras rättsförhållandet genom ett avtal skrivet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. Innan en inkoppling utanför verksamhetsområde kan genomföras måste ett avtal vara upprättat och påskrivet av båda parter.