Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 28 juni

Under vecka 25 genomfördes 4 520 vaccinationer, varav 2 275 vaccinationer var dos 2. Totalt har nu 52 599 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 32 000 individer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 21 000 är färdigvaccinerade.

Närmare 8 procent av det totala antalet vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Den som vill veta mer om utomlänsvaccinationer kan gärna ta del av förra veckans lägesbild där vi närmare beskrev det lagstadgade, fria vårdvalet och bakgrunden till utomlänsvaccinationerna.

Mer information om utomlänsvaccinationer hittar du här.

Minskade vaccinleveranser

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns två nationella vaccinmål. Det första handlar om personer 70 år och äldre, där målsättningen är att regionerna ska lyckas få en täckningsgrad på minst 80 procent. Det målet har såväl Gotland som övriga regioner redan nått. Det andra målet rör personer 18-69 år, där målsättningen är att regionerna ska få en täckningsgrad på minst 70 procent. På grund av de reducerade leveranserna i juli som vi tidigare har berättat om har regeringen flyttat fram vaccinmålet två veckor, till den 19 september. Planeringen visar att 70 procent av personer 18-69 år troligtvis har fått en första dos tidigare än så, men prognosen för nationella vaccinmålet baseras på när regionerna har fått leveranser i sådan utsträckning att det är möjligt att nå en hundraprocentig täckningsgrad.

För personer 70 år och äldre på Gotland ligger täckningsgraden för minst en dos på 95,3 procent, och 91,4 procent är färdigvaccinerade. För personer 40-69 år ligger täckningsgraden för minst en dos på 65 procent, om också personer som bokat tid för vaccination inkluderas ligger täckningsgraden på 81 procent. I praktiken är täckningsgraden något högre då personer som vaccinerat sig på fastlandet och personer som i fas 1 vaccinerats av företagshälsovården Avonova inte syns i Region Gotlands statistikdatabas.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering ligger den totala täckningsgraden på Gotland för minst en dos på 57,2 procent och 35,7 procent är färdigvaccinerade. I riket ligger motsvarande siffror på 54,5 respektive 32,7 procent.

Barn och unga kommer erbjudas vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att inkludera barn och unga i vaccinationsprogrammet. Personer 16-17 år kommer att erbjudas vaccination när övriga i den vuxna befolkningen har vaccinerats. I vissa fall erbjuds också barn från 12 års ålder vaccination, det handlar om barn som på grund av bakomliggande sjukdom löper högre risk att drabbas av allvarlig covid-19. Det är behandlande läkare som bedömer vilka barn som bör erbjudas vaccination och vaccinationen genomförs sedan i samarbete med barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Visby lasarett.

Utveckling av digital bokning

Under veckan har en utveckling av Alltid öppet-appen, den digitala vaccinationsbokningen, satts i drift. Tidigare tvingades personer som svarade ja på någon av hälsodeklarationens frågor ringa vaccinationsbokningen för rådgivning och tidsbokning, men med hjälp av ett förfinat frågeformulär är det nu möjligt för fler personer att boka sin vaccinationstid via appen. Personer med svår allergi kommer fortfarande att behöva en så kallad indikationsbedömning av läkare, detta för att säkra att nödvändiga, medicinska åtgärder vidtas, men även indikationsbedömning kan efter numera bokas direkt i appen. På så vis är den digitala bokningen nu än mer tillgänglig, samtidigt som tid frigörs i telefonbokningen för den som inte kan eller vill använda digitala tjänster.