Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreslår en höjning av VA-taxan med 78 kronor per månad

Publicerad 2021-06-24 13:34
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att vatten- och avloppstaxan höjs den 1 januari nästa år med tio procent. Det gäller brukningsavgifterna.

Höjningen innebär cirka 78 kr i månaden för en villa med normalförbrukning.
- Vi har länge investerat väldigt mycket i förnyelsen och utveckling av vatten och avlopp på Gotland, och glädjande börjar det ge resultat. Detta kostar förstås mycket pengar, och det är ju detta som VA-avgifterna ska täcka. Inga skattemedel ska gå till dessa investeringar, förklarar tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Den föreslagna VA-taxan innebär en ökad kostnad för slutkund ansluten till regionens vattenledningsnät i en normalvilla med en årsförbrukning av 150 kubikmeter vatten per år med 932 kronor per år. Det motsvarar en ökning på cirka 78 kr i månaden.

En del förtydliganden görs även i VA-taxans innehåll för att den ska synkroniseras med branschföreningen Svenskt Vattens rekommendationer. Det handlar om tabeller och viss text.

Stora investeringar

Flera stora investeringar görs när det gäller öns vatten och avlopp. Bland annat utbyggnaden till Ljugarn för att förse det området med vatten, samt ett reningsverk. Regionen lägger även vattenledningar från Kvarnåkershamn till Klintehamn, Västergarn, Tofta och Visby. Det handlar om Visbys vattenförsörjning, där flest människor bor på ön, som tar ganska mycket resurser i anspråk. Det gäller även reinvesteringar för att hålla tidigare gjorda investeringar i ledningsnät och produktionskapacitet i gott skick.

- Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och tillgången till rent dricksvatten är avgörande för vår framtid och Gotlands utveckling. Vi har många planerade projekt för utbyggnad av vatten och avlopp över hela Gotland, för att skapa förutsättningar för byggande och utveckling. Vi har samtidigt en mycket hög utbyggnadstakt som måste finansieras, delvis genom höjning av taxor, säger Karl-Johan Boberg.

Tekniska nämndens beslut går nu vidare till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, berättar i denna kortfilm mera om varför höjningen görs.