Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukskrivningsprocessen

Detta avsnitt beskriver sjukskrivningsprocessen, innehåller länkar till utbildningsmaterial och hur vi ska arbeta för en jämställd sjukskrivning. 

En sjukskrivning sker i enlighet med nationella och lokala riktlinjer och på lika villkor för alla.  Sjukskrivningar ska ske på rätt indikation där det försäkringsmedicinska beslutsstödet tillämpas och innebär tidiga och effektiva insatser för att möjliggöra snarast möjliga återgång i arbete. Sjukskrivning ska alltid vara en del av vård och behandling som också ska följa samma krav på kvalitet, uppföljning och utvärdering som annan vård och behandling (ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9).

Vi arbetar för att:

  • Sjukskrivning är en aktiv åtgärd och ska ses som en integrerad del av vård och behandling. För- och nackdelar ska övervägas tillsammans med patienten så att denne blir delaktig i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
  • Redan när sjukskrivningen påbörjas bör sjukskrivningens innehåll och avslutning planeras tillsammans med patienten. Ingångna överenskommelser med patienten ska dokumenteras.
  • Tidig kontakt mellan patient och arbetsgivare bör uppmuntras. Information till exempel via sjukintyget om funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar av medicinska skäl kan underlätta patientens arbetsåtergång genom att arbetsgivaren kan anpassa arbetet.
  • I oklara bedömningsfall och vid risk för långvarig sjukskrivning ska tidigt initiativ tas till avstämningsmöten samt fördjupad bedömning av vårdteam inom den egna verksamheten eller via remiss till annan vårdenhet.
  • En patient som sedan tidigare är sjukskriven av annan läkare kräver särskild uppmärksamhet. Dessa patienter bör få en fast läkarkontakt och helst omhändertas av ordinarie läkare.
  • Läkare under utbildning ska ha handledning kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för att få utfärda medicinska underlag. De bör inte överta intygsförlängningar där flera andra läkare varit inblandade under samma sjukperiod.

 

Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildningar på Vårdgivarguiden

Via länken finns utbildningsmaterial som administreras av Vårdgivarguiden, som är Region Stockholms webplats med information och tjänster för vårdgivare. På sidan finns också vägledningar och kompetensutveckling framtaget av SKR, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. 

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i kvalitetsarbetet med sjukskrivningar och rehabilitering. 

Läs mer om jämställd sjukskrivning och genushanden på SKR:s webplats.