Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kraftigt minskade vaccinleveranser till Gotland

Pfizer minskar sina leveranser av vaccin under juli, vilket påverkar vaccinationstakten på Gotland.

För juli beräknas Gotland nu få sammanlagt 7020 doser, att jämföra med den tidigare prognosen som pekade på närmare det dubbla. Av dessa 7020 doser är drygt hälften reserverade till personer som redan är inbokade för dos 2. Samtidigt ökar antalet besökare som vill boka en fristående dos på Gotland.

– Det är bekymmersamt eftersom de minskade leveranserna under juli innebär att vi behöver dra ner på vaccinationstakten. Ska vi dessutom vaccinera personer som har fått sin första dos i en annan region, kommer bokningstakten för nya åldersgrupper att går ner ytterligare, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Behov av jämlik vaccintilldelning

Vaccinet fördelas till Sveriges regioner utifrån befolkningsmängd. Tidigare har Gotland fått större leveranser än vad befolkningsmängden motiverar. På så vis har Gotland kompenserats för den ökade tillströmning av besökare som vill vaccinera sig här. Ökningen av besökare under sommaren är dock betydligt större än den tilldelning av vaccin som Gotland hittills har fått.

– Vi har varit väldigt tydliga gentemot Folkhälsomyndigheten och förklarat att om vi ska fortsätta att vaccinera i samma takt som övriga regioner, behöver vi få en större andel av det vaccin som tilldelas Sverige. Vi har haft en hög täckningsgrad under hela våren. Andelen så kallade utomlänsvaccinationer, alltså vaccinationer vi gör av personer som är skrivna på fastlandet, ökar och det påverkar våra möjligheter att ge personer skrivna på Gotland en första dos vaccin och därmed bibehålla en hög täckningsgrad, säger Christine Senter.

Region Gotland fortsätter att ha dialog med Folkhälsomyndigheten för att betona vikten av att öka vaccintilldelningen till Gotland.