Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med ett förstoringsglas och en kikare

Utvärdering och lärande

En viktig del av DiSa-projektet är att löpande utvärdera arbetssätt och resultat, samt utifrån dessa utvärderingar förbättra projektets processer.

För alla EU-finansierade projekt, med en budget som överskrider 10 miljoner kronor, har Tillväxtverket ett krav på att en extern utvärderare ska upphandlas, med uppgift att följa genomförandet av projektet på nära håll med återkommande utvärderingsinsatser.

Efter en offentlig upphandling blev det Ramböll Management Consulting under 2018 som anlitades för att löpande utvärdera DiSa-projektet. Deras uppdrag var att stötta projektet i att sätta upp mål i en projektlogik, att utifrån denna genomföra löpande utvärderingsinsatser med jämna intervall genom projektets gång, att genom ett riktat processtöd vara behjälpliga vid ett specifikt utvecklingsområde i projektet och att ta fram en slutrapport över utvärderingarna för DiSa vid projektavslut.

Samarbetet med Ramböll och den utvärdering som de löpande gjort under projektets gång har i stor utsträckning bidragit till DiSa-projektets kvalitet och resultat. Genom strukturen, att varva interna och externa perspektiv i utvärderingsinsatserna, har ett brett perspektiv tillgodoräknats i analyserna och slutsatserna.

Utvärderingsrapporterna har haft flera viktiga funktioner för projektet. Dels genom att låta projektet löpande veta hur det går med resultat och måluppfyllelse, vilket gett goda förutsättningar att revidera planer, växla upp takten i projektet eller arbeta mer med de delar som utvärderingen visat behov av. Men utvärderingsplanerna har också fungerat som en naturlig förankringspunkt för ledningsgrupp, medarbetare och andra intressenter inom Region Gotland.

Genom presentation av utvärderingsrapporterna och dess resultat har projektet byggt intresse och tillit till projektet och dess arbete, vilket underlättat implementeringen av de förändrade digitala arbetssätt DiSa tar fram.

Utvärderingsrapporterna har dessutom fungerat som ett sätt att ytterligare engagera medfinansiärer, referensgrupper och externa intressenter. Detta genom de intervjuer som gjorts av Ramböll, men också genom de kommunikationsinsatser DiSa gjort för att belysa resultaten.