Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med löv i en cirkel kring en avbockad ruta

Hållbarhet och kvalitet

Genom hela projekttiden har DiSa arbetat med hållbarhetsfrågorna i centrum. Bland annat har flera stora tillgänglighetssatsningar gjort, delaktigheten utvärderats och komplexa frågor kring ekologiska hållbarheten utretts.

Projektet har kartlagt de ekonomiska nyttorna vid implementeringen av de tjänster som projektet tar fram, samt undersökt aspekter kring juridiska hinder och riskanalyser för att säkra ett långsiktigt hållbart resultat.

DiSas hållbarhetsarbete har resulterat i stora kvalitetsmässiga förbättringar för användarna i samhällsbyggnadsprocessen, såväl internt som externt. Detta inkluderar bland annat ökad rättssäkerhet i handläggningen, bättre tillgänglighet till de digitala tjänster som tagits fram samt stärkt demokrati genom ökad delaktighet.

Projektet har i samverkan med förvaltningens verksamheter identifierat och listat de övergripande kvalitativa nyttor som DiSa resulterat i:

  • Tjänsterna som DiSa skapar är tillgängliga för fler personer, detta även vid eventuella funktionsvariationer som exkluderat dem från den pappersbaserade processen.
  • Informationen tillgängliggörs på ett sätt som gör att även små företag och entreprenörer kan få bättre villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda informationen för att skapa nationella och regionala innovationer.
  • Det interna beslutsstödet för handläggarna stärks för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar, genom faktabaserade analyser. Detta har även en positiv inverkan på rättssäkerheten, eftersom alla beslut fattas på korrekt material och grund, att det sker inom tid och att de är konsekventa i sin bedömning.
  • Automatiska processer möjliggörs och återanvändbarheten av information ökar.
  • Stabila digitala grundstrukturer ger möjlighet att framöver utveckla nya tjänster och innovationer som gynnar användare internt och externt.
  • Ärendehanteringen och kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen blir spårbar vilket ökar transparensen och rättssäkerheten.

Resultatet av nyttoberäkningen visar att DiSa-projektet, när alla tjänster är fullt implementerade, ger Region Gotland en intern besparing på 14,9 miljoner kronor per år. DiSa:s totala budget för hela projekttiden är 26 miljoner kronor, vilket innebär att fullt implementerat har investeringen lönat sig inom loppet av två år.