Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med två personer som håller i varsin pusselbit

Samarbete

För att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess är samarbete och samverkan över gränser helt avgörande för ett gott resultat. 

DiSa har arbetat med samarbete och samverkan på olika sätt och som en röd tråd genom hela projektet - i alla aktiviteter, i kommunikationen och i utvärderingen av projektet. 

DiSa har samarbetat tillsammans med lokala och nationella medfinansiärer i projektet. En medfinansiär är en organisation eller ett företag som bidrar med tid i projektet och på så sätt bidrar till måluppfyllelse och resultat.

Den tid som medfinansiärerna investerar i projektet tid omvandlas till ersättning från Tillväxtverket, vilket betyder att medfinansiärernas medverkan sammanlagt utgjort 6 procent av projektbudgeten vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

 

Näringslivet sågs redan i förstudien till DiSa-projektet som en av de viktigaste intressenterna. Målen för näringslivet beskrevs som bättre service, högre tillgänglighet, effektivare handläggning och tydligare information.

I inledningen av projektet hölls flera informationsmöten med olika branschorganisationer inom Gotlands näringsliv. DiSa besökte ett flertal företagsträffar och styrelsemöten, där projektet presenterades och olika typer av samarbeten diskuterades.

Intresset var stort och viljan att följa projektet likaså. Däremot uttryckte många branscher, som exempelvis Gotlands Förenade Besöksnäring, Almi Företagspartner, Visby Centrum och Tillväxt Gotland, att de hellre ville återkomma när digitaliseringen och tjänsterna var framtagna.

Den bransch som såg ett värde i att löpande följa projektet var Gotlands Byggmästareförening, som också blev medfinansiär till DiSa och inledningsvis ingick i projektets styrelse.

 

DiSa har sedan projektstart varit ett transparent projekt som öppet och generöst delat med sig av erfarenheter, lärdomar och lösningar till andra kommuner och regioner. Projektet har under projekttiden haft en stor mängd möten, föreläsningar, workshops och samarbeten med kommuner och regioner från hela Sverige på temat digital samhällsbyggnadsprocess.

Bland annat har DiSa varit referenskommun för och på olika sätt engagerat sig ett flertal nationella projekt och satsningar, som Digitalt Först, Digital samhällsbyggnadsprocess och DigSam, Smart Built Environments utvecklingssatsning för digital samhällsbyggnad, vilka alla samlat många kommuner och regioner för framåtsyftande erfarenhetsutbyte och lärande.

Samverkan som dessa har givit konkreta tips för hur DiSa-projektets utveckling av områden som digitalisering av detaljplaner, den digitala översiktsplanen och 3D-visualisering.

 

DiSa-projektet har haft givande och nära samarbeten med flera svenska myndigheter, varav de närmaste är Lantmäteriet, Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Med dessa myndigheter har samverkan under åren strukturerats genom återkommande avstämningar och delade arbetsytor. Överenskommelser kring arbetssätten har fattats och processer arbetats fram. 

Region Gotland har genom DiSa-projektet deltagit som referenskommun i nationella satsningar, som Digitalt Först, Smartare samhällsbyggnadsprocess, utveckling av digital ÖP-process, Våga Vara Digital, Boverkets arbete med ny standard för detaljplaner och Lantmäteriets projekt för en gemensam geodataplattform.

DiSa har även medverkat i utformningen av det nya avtalet för den digitala registerkartan (DRK-avtalet) med Lantmäteriet och gett underlag till myndigheternas hållbarhetsarbete.

 

Under projekttiden för DiSa har Region Gotland parallellt gjort ett större utredningsarbete om hur samhällsbyggnadsprocessen internt ska organiseras och förbättras. I det arbetet har DiSa involverats, dels i referensgruppen och också genom aktivt deltagande i arbetet.

En av slutsatserna i den interna kartläggningen var att det fanns stort behov av att arbeta bortom de ”stuprör” som många kommuner och regioner kämpar mot. DiSa har på olika sätt bidragit och samverkat för att bygga bort stuprören och öppna samverkanskanaler mellan dem.