Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt 15 juni 2021

Publicerad 2021-06-15 16:59
På dagens digitala sammanträde för hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades drygt 20 ärenden, bland annat togs beslut om att begära tilläggsanslag för köp av paviljonger för att frigöra utrymme på Visby lasarett.

Här nedan berättar vi kortfattat om några av sammanträdespunkterna. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/hsnkallelser

  • Köp av paviljonger till Visby lasarett
  • Rehabilitering av patienter med långvarig smärta
  • Efterhandskompensation till privat aktör
  • Resultatrapport maj, samt prognos för 2021
  • Information om pandemi och vaccination

Köp av paviljonger

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att begära tilläggsanslag för köp av paviljonger för att frigöra utrymme på Visby lasarett.

Projektgruppens beräkningar för de nya lokalerna visar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa paviljonger för ändamålet istället för att hyra. Nämnden begär därför 70 miljoner kronor i tilläggsanslag till köp av paviljonger för en planerad användningstid om 15 år. Driftstart uppskattas till slutet av 2022.

– Att åstadkomma utökade lokaler för akutmottagningen samt frigöra yta för hemtagning av PCI-verksamheten är oerhört angeläget för hälso- och sjukvården. Alla känner vi till den problematik som finns på akutmottagningen och att gotlänningar inte har tillgång till PCI på Gotland ger inte en jämlik hjärtsjukvård, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Samtidigt som planeringen pågår av de tillfälliga paviljongerna pågår parallellt arbete med framtagande av en fastighetsutvecklingsplan, samt en utredning av den högteknologiska behandlingsbyggnaden. Syftet är att identifiera framtida behov av lokaler för hälso- och sjukvården.

Rehabilitering av patienter med långvarig smärta

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att smärtrehabilitering på primärvårdsnivå  ska utvecklas på vårdcentralerna, detta i enlighet med God och nära vård samt nationella riktlinjer.

Det här innebär att det nuvarande smärtrehabteamet kommer att avvecklas och att vårdcentralerna från och med januari 2022 kommer att erbjuda smärtrehabilitering på primärvårdsnivå. Vid behov av smärtrehabilitering på specialistvårdsnivå kommer det att ske genom ett samarbete med Danderyds sjukhus.

– Målsättningen är ett tidigt omhändertagande på primärvårdsnivå med stöd av en specialistvård i Danderyd när behov finns, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Efterhandskompensation till privata aktörer

Region Gotland ansvarar enligt lag att som huvudman erbjuda hälso- och sjukvård i regionen samt kontrollera och följa upp verksamheterna. Privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika ur ersättningssynpunkt och konkurrensneutralitet eftersträvas, med likvärdiga förutsättningar oavsett driftsform.

Efterhandskompensation används i några andra regioner, men det saknas en standardiserad modell för beräkning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en modell för beräkning av efterhandskompensation vilken nämnden idag fastställde. Oppositionen avstod från att delta i beslutet och lämnade sedan ett tilläggsyrkande om att upphöra med så kallad efterhandskompensation inom ramen för LOV primärvård. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering 6-6 där ordförandens utslagsröst avgjorde eftersom SD valde att avstå från att rösta.

Resultatrapport maj och prognos

Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari-maj är 16 miljoner kronor bättre än budget. Kostnadsutvecklingen jämfört med samma period 2020 är 67 miljoner kronor eller 7 procent. Ekonomin är fortsatt starkt påverkad av de kostnader och bidrag som pandemin genererar. Exklusive kostnader relaterat till pandemin ligger kostnadsutvecklingen på en historiskt låg nivå, cirka 3 procent. Detta kan dock i vissa delar kopplas till en lägre produktionsnivå under perioden.

Hälso- och sjukvårdens prognos 2021 ligger i nivå med budget, men med stor osäkerhet kring konsekvenser av pandemin och vaccinationerna under resterande del av året.

Information om pandemi och vaccination

Smittskyddsläkare Maria Amér rapporterade aktuell lägesbild av pandemin och vaccinationssamordnare Christine Senter informerade om det pågående vaccinationsarbetet.