Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 14 juni

Under vecka 23 har 3 856 vaccinationer genomförts varav 2192 av dessa var dos 1. Totalt har nu 43 838 vaccinationer genomförts på Gotland. Omkring 28 300 personer har fått minst en dos covid-vaccin och närmare 15 700 individer är färdigvaccinerade.

Hur många dos 1 som kan ges varje vecka beror dels på leveransvolym, det vill säga hur mycket vaccin vi får, och dels antalet planerade dos 2. Varje gång vi ger någon en dos 1 reserverar vi också i distributionsplanen en dos 2 till den personen. Det betyder inte att vi sparar vaccin till dos 2 utan att vi öronmärker doser i kommande leveranser för att ges som dos 2. Resterande doser, alltså de som inte är öronmärkta att ge som dos 2, kan vi ge som förstadoser till nästa grupp i prioriteringsordningen.

Gotland högre täckningsgrad än genomsnitt

Täckningsgraden bland personer 60 år och äldre ligger på 91 procent för minst en dos, 55,3 procent är färdigvaccinerade. I åldersgruppen 50-59 år har 77,6 procent bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig. I praktiken är förmodligen den sistnämnda siffran högre då statistiken inte inkluderar gotlänningar som vaccinerat sig på fastlandet eller den prioriterade personal från fas 1 som företagshälsovården Avonova vaccinerat.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som baseras på data till och med 6 juni, ligger nu täckningsgraden för den vuxna befolkningen på Gotland på 50,4 procent för minst en dos, 27,2 procent är färdigvaccinerade. I riket ligger motsvarande siffror på 48,4 respektive 22,9 procent.

Minskade vaccinleveranser

Vecka 23 reducerade Pfizer sin leverans av vaccin med 1 170 doser. Även den kommande veckan innebär reducerad leverans från Pfizer med 1 170 doser. Totalt innebär det här en reduktion med 2 340 doser. Neddragningarna har inte medfört någon ombokning av inbokade vaccinationer. Däremot har vi inte kunnat öppna upp för fler åldersgrupper i den takt vi hade önskat. Vi har fått besked om att vi kommer att kompenseras för de minskade leveranserna. Beskedet vi har fått är att vi ska få  de första 1 170 doserna i mitten på vecka 25. Vår förhoppning är då att vi ska få resterande doser levererade under vecka 26.

Ta båda dina doser i samma region

Det är en logistisk utmaning att ge det vi kallar för ”fristående dos 2”, det vill säga att ge en dos 2 till en person som har tagit sin första dos i en annan region. Dessutom fördelar Folkhälsomyndigheten vaccinet till regionerna utifrån regionernas befolkningsstorlek. Vår vädjan och uppmaning till allmänheten är därför att ta både dos 1 och dos 2 i samma region.

Om det av någon anledning, exempelvis ett medicinskt skäl, inte är möjligt att ta båda doserna i samma region, försöker vi lösa vaccinationen av dos 2. Vi kan dock inte garantera att en fristående dos 2 kan ges inom rekommenderat intervall.

Ett annat skäl till att behöva ta sina vaccinationsdoser i olika regioner, kan vara om du bor på fastlandet men är anställd som semestervikarie inom vården eller omsorgen på Gotland. Om du inte hunnit få din andra dos innan du påbörjar din tjänstgöring här på ön, försöker vi vara tillmötesgående och lösa det.

Även fristående dos 2 bokas enligt prioriteringsordning

För att kunna boka in dessa så kallade fristående dos 2 på korrekt vis, har vi öppnat en särskild kö i telefonbokningen. På så vis trängs inte de som ringer för att boka sin första vaccinationstid undan.

Tänk på att även en fristående andra dos bokas in utifrån prioriteringsordningens faser och åldrar. Det innebär att du endast kan vara aktuell för en dos 2 på Gotland, under samma period som övriga personer på Gotland i din årskull får sin dos 2. Är du semestervikarie inom vård eller omsorg prioriteras du utifrån personalvaccinationen i fas 1 och 2.

Följ restriktionerna även efter vaccination

Under veckan har vi lanserat en ny kampanj, som påminner oss om att fortsätta följa råd och rekommendationer som vaccinerad. Viktigt att vi hjälps åt att hantera pandemin, att vi fortsätter att bete oss vettigt och varsamt i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner även efter vaccinationen.