Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flygfoto över Mjölhatteträsk. Fotograf: Gunnar Britse

Nya våtmarker ska anläggas på Storsudret

Publicerad 2021-06-10 11:51
Region Gotland har fått drygt tre miljoner kronor i stöd till att anlägga tre våtmarker på Storsudret. Pengarna ska användas inom ett naturvårdsprojekt som med hjälp av dammluckor och dammar ska stärka grundvattnet och öka den biologiska mångfalden.

- Vi på regionstyrelseförvaltningen söker och förmedlar årligen LONA-bidrag, både för andra förvaltningar och för externa ideella eller offentliga organisationer. Oftast handlar det om mindre bidrag men detta är det absolut största bidraget hittills från LONA, som regionen själv sökt och ansvarar för, säger Helena Andersson, ekostrateg, Region Gotland.

Region Gotland ser positivt på att genom detta LONA-projekt få möjlighet att anlägga tre våtmarker. De ska bidra till att förstärka grundvattenbildningen och den biologiska mångfalden på Storsudret.

Så skapas nya våtmarker

Genom att anlägga dammar och reglera diken, så att regnvattnet stannar kvar längre på land gynnas både människor, växter och djur. På sikt kommer de anlagda våtmarkerna även att förstärka befintliga vattentäkter och bidra till förstärkt vattenförsörjning på södra Gotland. Genom det pågående projektet Testbädd Storsudret ges möjligheter att mäta och följa upp våtmarkernas effekter på grundvattenbildningen. 

Lämpliga platser för LONA-projektets åtgärder har identifierats under arbetet med Testbädd Storsudret där IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Region Gotland etablerar infrastruktur för ett testområde för hållbar och säker vattenförsörjning. Testbäddens syfte är att Storsudret på sikt ska bli självförsörjande på vatten. Förstärkningen av grundvatten ska ske genom att våtmarker utvecklas, utan att jordbruksmark och annan mark påverkas negativt.

- Pengarna ska användas inom naturvårdsprojektet ”Ökad biologisk mångfald och förstärkt grundvattenbildning genom smarta, kvarhållande åtgärder för regnvatten”. Planen är att anlägga automatiska dammluckor vid utloppet från Mjölhatteträsk, en damm i Vamlingbo och en damm längs Peteskanalen vid Botarve, säger Helena Andersson.

Samarbete mellan flera aktörer

Övriga partners är bland annat SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten), KTH och Uppsala universitet. Via Forum Östersjön finns det en stark förankring lokalt med markägare, lokala organisationer och privatpersoner som upplever problem med vattentillgången idag.

Regionen har sökt LONA-bidrag för att möjliggöra denna utvidgning av Testbädd Storsudret, som i sig är en försöksverksamhet utanför ordinarie VA-verksamhet. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt inom våtmarkssatsningen medfinansierar genomförandet av detta projekt

LONA-projektet "Ökad biologisk mångfald och förstärkt grundvattenbildning genom smarta, kvarhållande åtgärder för regnvatten" förväntas ge fler och bättre livsmiljöer för växter och djur kopplade till miljöer med öppna småvatten. Projektet förväntas även stärka grundvattenbildningen i området.


Läs mer om Testbädd Storsudret 

Läs mer om den lokala naturvårdssatsningen LONA