Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-06-09 15:45
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag den 9 juni hela 27 ärenden. Bland annat den ekonomiska rapporten för april månad som fortfarande visar på ett underskott för nämnden. För att klara underskottet och verksamheternas fortsatta uppdrag beslutade nämnden att begära tilläggsanslag från regionfullmäktige på motsvarande 17,1 miljoner kronor.

Nämnden dras med ett underskott

Prognosen för helåret 2021 visar på ett underskott för BUN på 9,4 miljoner kronor - en förbättring på 2,5 miljoner kronor i jämförelse med delårsrapport 1. I stort sett samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett på ett balanserat eller positivt resultat, förutom för särskolan och grundskolan samt avdelningen stöd- och utveckling. Underskottet i grundskolan beror till största delen på ett svikande elevunderlag. I årets skolval till förskoleklass har fler vårdnadshavare valt fristående skola, men även annan kommunal grundskola än den så kallade hemskolan.

Förvaltningen har med anledning av kravet på ett förbättrat resultat tagit fram förslag på åtgärdsplaner som framför allt handlar om att genomföra personalminskningar. Förslaget skulle innebära att grundskolan skulle vidta åtgärder som beräknats kunna ge en förbättring på 2,3 miljoner kronor där resultatet går från minus 12,8 miljoner kronor till minus 10,5 miljoner kronor. Särskolan skulle genom olika åtgärder minska sitt underskott med 800 000 kronor och gå från en årsprognos på minus 4,3 miljoner kronor till minus 3,5 miljoner kronor.

Efter en längre diskussion godkände BUN den ekonomiska rapporten, men sa nej till förvaltningens förslag på åtgärder. Centerpartiet yrkade på att begära ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner kronor från regionfullmäktige för ökade elevflöden kronor och 2,5 miljoner kronor till barn i behov av stöd – ett förslag som inte vann gehör. Nämnden beslutade istället att begära tilläggsanslag på 12,8 miljoner kronor för underskotten i grundskolan och 4,3 miljoner kronor för särskolan. Detta efter ett yrkande av oppositionen (socialdemokraterna miljöpartiet, vänsterpartiet och Feministiskt initiativ) med stöd av moderaterna och sverigedemokraterna.

Ett enigt BUN beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att till delårsrapport 2 återkomma till nämnden med en analys av uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd coronapandemin samt hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningarna långsiktigt. Nämnden vill också få en analys av orsakerna till en ökad efterfrågan på tilläggsbelopp.

Förvaltningen har utrett en socioekonomisk omfördelning av pengar till förskolor och skolor

I september 2020 gav BUN i uppdrag att återkomma med en utredning kring konsekvenserna av att höja budgeten för socioekonomisk resursfördelning från nuvarande nivå på fyra procent till sex procent av den totala budgeten (grundbeloppet). Det är inte ovanligt att kommuner väljer att omfördela resurser. Det handlar bland annat om att uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och förutsättningar för att göra skolan och förskolan likvärdig.

Förvaltningen redovisade för nämnden att öka omfördelningen på fyra procent till sex procent skulle innebära en förstärkning på 21,8 miljoner kronor för den socioekonomiska resursfördelningen. För förskolan skulle omfördelningen exempelvis innebära att Vitkålens förskola i Tjelvar förskoleområde skulle få en total förstärkning med 252 456 kronor och att Väskinde förskoleområde skulle få en minskad tilldelning på 70 951 kronor. För grundskolan skulle omfördelningen exempelvis innebära Gråboskolan fick en total förstärkning med 368 145 kronor och att fristående Atheneskolan skulle få en minskad tilldelning på 193 024 kronor.

BUN beslutade att godkänna rapporten och gav i uppdrag till förvaltningen att återkomma till hösten med en fördjupning av rapporten avseende särskilda insatser i skolan (SIS) och en eventuell övergång till en årlig översyn av den socioekonomiska resursfördelningen.

Upptagningsområde för Stenkyrka skola kommer inte att ändras i nuläget

I samband med nämndens beslut om Framtidens förskola och grundskola den 15 december 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda justeringar av upptagningsområde för Stenkyrka skola, för att eventuellt utöka detta. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därför genomfört en enkätförfrågan till vårdnadshavare i området. Eftersom ingen av de tillfrågade vårdnadshavarna besvarat enkäten har inget konkret resultat kunnat sammanställas. Förvaltning gör därför bedömningen att berörda vårdnadshavare är nöjda med nuvarande upptagningsområden, eftersom de inte kommit in med synpunkter och att en ändring av upptagningsområde för Stenkyrka skola inte är aktuell.

Barn- och elevhälsan får förstärkning för att klara sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn av huvudman Gotlands kommun. Nämnden behandlade idag detta ärende. Skolinspektionen bedömer att Region Gotland inte har säkerställt att elevhälsans kompetenser; kurator, psykolog och skolsköterska, finns att tillgå i tillräcklig utsträckning för alla elever i förskoleklass och grundskola.

Skolinspektionen anser att ett bristande förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär en risk för att elevernas förutsättningar att nå utbildningens mål försämras. Därför har Skolinspektionen tilldelat Region Gotland en anmärkning med stöd av 26 kap. 11§ skollagen (2010:800). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska senast den 31 januari 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa den påpekade bristen och redovisa dessa för Skolinspektionen.

BUN ställer sig bakom den åtgärdsplan förvaltningen tagit fram för att åtgärda bristerna och beslutade även att Barn- och elevhälsan får en miljon kronor i utökad budgetram för år 2021 för att skyndsamt kunna påbörja arbetet. Medlen ska anvisas ur nämndens egna kapital.

Nämnden tog del av det systematiska kvalitetsarbetet - Analysrapport vår

Som ett led i uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet tar förvaltningen fram ett antal rapporter som presenteras för nämnden. BUN tog idag del av analysrapport VÅR 2021 som har fokus på värdegrundsarbete, trygghet och studiero.

Även de mål och aktiviteter som ska följas upp enligt BUN:s verksamhetsplan behandlas i rapporten.

Innehållet i analysrapporten är inriktad på huvudmannens kommunala uppdrag och styrning, det statliga uppdraget och styrningen av skolformerna samt arbetet med att koppla ihop skola och arbetsliv som en del av skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning.

Slutsatserna som dras i analysrapporten är att en kartläggning av studie- och yrkesvägledarnas nuvarande uppdrag är önskvärd, att pedagogernas delaktighet i arbetet med skola-arbetsliv behöver utvecklas och att arbetet med att erbjuda APL-platser till särskolan behöver utvecklas. I rapporten förordas att förvaltningen bör ta fram en modell för utvärdering utifrån coronapandemin och att antalet mål, aktiviteter och indikatorer i nämnden verksamhetsplan ses över.

BUN beslutade att godkänna rapporten och förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en slutrapport kring projektet ”Framtidens förskola och grundskola”, förslag på områden för internkontroll och att i arbetet med verksamhetsplanen återkomma med åtgärder i utifrån de slutsatser som dragits.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser