Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi har uppdaterat våra lokala föreskrifter

13 december 2021 antog Regionfullmäktige en revidering av våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  

De lokala föreskrifterna börjar gälla den 1 april 2022.  

Varför har vi uppdaterat våra lokala föreskrifter?

  De föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön som vi hittills har arbetat efter har gällt sedan 2004. Eftersom de var så pass gamla behövde de ses över. Miljö- och byggnämnden samrådde förslag på reviderade lokala föreskrifter med berörda innan beslut togs.   
 
Det behövdes också nya föreskrifter för att förbättra skyddet av vårt gemensamma grundvatten.   
 
Gotlands grundvatten är extra sårbart på grund av våra tunna jordtäcken och sprickiga kalkberggrund. Detta gör att magasineringsförmågan av grundvatten är liten och att skyddet mot föroreningar är dåligt överlag. Dessutom måste man beakta att det finns relikt saltvatten under det söta grundvattnet över hela Gotland. Klimatförändringarna komplicerar situationen ytterligare med bland annat längre torrperioder och växtsäsong som kan medföra vattenbrist.  
 
Eftersom grundvattnet är så sårbart är det extra viktigt med rätt placering och utförande vid anläggande av brunnar för både energi och dricksvatten. Syftet med föreskrifterna är att styra så att god kvalitet och kvantitet på vattnet bevaras på bästa sätt och att undvika påverkan från föroreningar och relikt saltvatten. Ett varsamt utförande av brunnar skapar förutsättningar för en mer hållbar vattenförsörjning på Gotland.   
 

Förändringar i de reviderade lokala föreskrifterna:  

 
Nytt 
 
Anmälningsplikt för inrättande och användning av en ny vattentäkt över hela Gotland (§ 2)  
Om du planerar att anlägga en ny vattentäkt på Gotland måste du från den 1 april 2022 först anmäla detta till miljö- och byggnämnden i god tid innan anläggandet. Vid granskning av din anmälan bedömer nämnden om ditt förslag kan  innebära risk för påverkan av grundvattnet. Dialog sker vid behov och i beslut meddelas lämpliga försiktighetsåtgärder.  
 
I anmälan kommer du bland annat att behöva ange en lämplig placering utifrån tomtgräns, omkringliggande brunnar, energibrunnar, avlopp, åkermark eller annan föroreningsrisk. Om du ska borra en brunn är det viktigt att inte borra så djupt så att du riskerar att komma ner i saltvattenskiktet. Om saltvatten skulle påträffas  kan du behöva åtgärda eller återställa brunnshålet. Användning av så kallat mjukt upptag minskar punktbelastningen och därmed också risken för saltvatteninträngning.  
 
Efter 1 april 2022 är det alltså förbjudet att anlägga en vattentäkt innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnämnden. Invänta nämndens beslut innan du påbörjar arbetet.  
 
 
Restriktioner för tvätt av motorfordon och maskiner (§ 8) 
 För att skydda ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter införs från den 1 april 2022 restriktioner för tvätt av motorfordon och maskiner. Tvätt får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag.  
 
Restriktioner för eldning av trädgårdsavfall (§ 10)  
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är framöver förbjudet under tiden 1 maj – 30 september. Restriktionen omfattar enbart eldning av trädgårdsavfall. Syftet är att minska risk för störning inom tättbebyggt område.
 
Gällande avrådan från eldning och lokala eldningsförbud, se räddningstjänstens hemsida om eldning och brandriskprognos:
 
 
Restriktioner för framförande av gatumusik (§ 11)  
För att minska risk för störning begränsas gatumusik inom Visby innerstad till högst två timmar per dag på samma plats.  
 
Ändrat  
 

Tillståndsplikt över hela Gotland istället för anmälan för inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.  (§ 4)    

Om du planerar att anlägga en ny energibrunn eller liknande måste du från den 1 april först ansöka om tillstånd för detta till miljö- och byggnämnden i god tid innan anläggandet.   
 
Vid granskning av din ansökan bedömer nämnden om ditt förslag kan  innebära risk för påverkan av grundvattnet. Dialog sker vid behov och tillståndsbeslut kommer att förenas med villkor för hur inrättande och användning av energibrunnen ska göras.  
 
I ansökan kommer du bland annat att behöva ange en lämplig placering utifrån tomtgräns, omkringliggande brunnar, energibrunnar, avlopp, åkermark eller annan föroreningsrisk.   
 
Efter 1 april 2022 är det alltså förbjudet att anlägga energibrunn eller liknande utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.  
 
 

Justering av krav vid spridning av gödsel inom detaljplanelagt område(§ 7)  

Från och med den 1 april gäller att nedbrukning av gödsel bör ske i omedelbar anslutning till spridning men senast inom 12 timmar efter att spridningen påbörjats. 

Dokument