Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi uppdaterar våra lokala föreskrifter

Det är dags för oss att uppdatera våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Nu bjuder vi in till samråd om vårt förslag till nya föreskrifter. 

Inbjudan till samråd 

Inbjudan till samråd sker under juni 2021 till myndigheter, föreningar, brunnsborrarföretag, branschorganisation för brunnsborrare och kyl/värmepumpar samt allmänhet. Förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram finns bifogat längst ner på sidan tillsammans med andra dokument. 

Du kan skicka in dina skriftliga synpunkter via mail till registrator-mbn@gotland.se eller via post till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby.

Ange diarienummer MBNV-2020-4188 och skicka in dina synpunkter på förslaget till föreskrifter senast den 30 juli 2021.

Tack för din medverkan! 

Varför ska vi uppdatera våra lokala föreskrifter? 

De föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön som vi arbetar efter nu gäller sedan 2004. Eftersom de är så pass gamla behövde de ses över. Det behövs också nya föreskrifter för att bland annat förbättra skyddet av vårt gemensamma grundvatten. Miljö- och byggnämnden har också beslutat att vi ska samråda om förslaget med de som kan vara berörda. 

Förslag och dokument för uppdatering av de lokala föreskrifterna