Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 25 maj 2021

Publicerad 2021-05-25 16:15
På dagens digitala sammanträde för miljö- och byggnämnden fick ledamöterna bland annat ta ställning till en detaljplan i Väskinde, en tillbyggnad av ett bostadshus i Ljugarn där tillbyggnaden i sin helhet är avsedd att placeras på mark som enligt detaljplanen är avsedd för vägmark och en rivningsansökan på den fastighet som huserat kinarestaurangen på Södertorg i Visby.
På dagens sammanträde behandlades cirka 30 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.
 
Under det här sammanträdet gjorde nämnden en annan bedömning än förvaltningen i ärende 7, 14 och 15, där ärende 7 berättas om mer nedan och de andra två är fritidshus.
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin kommenterar dagens sammanträde och beslut:
- Vi kan ibland landa i andra slutsatser, både för att det handlar om just bedömningar, och för att vi ibland agerar utifrån vår politiska vilja. Ärende 7 är bygglov inom den omskrivna planen i Ljugarn, medan resten är fritidshus på landsbygden.
 
Ärende 6
Väskinde Stora Bläsnungs 1:21(2) – begäran om planbesked
 
Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Väskinde Stora Bläsnungs 1:21(2) för att pröva området för bostadsbebyggelse.
 
Information om ärendet:
Förfrågan rör planläggning av ett område om cirka 13 hektar i anslutning till befintlig bebyggelse nära det så kallade Kornetten, cirka en mil norr om Visby.
Syftet är att pröva området för cirka tolv bostadsfastigheter, varsamt integrerade i det nyligen utgallrade skogsområdet på fastigheten.
I ansökan anges att de planerade bostäderna blir en komplettering till befintlig bebyggelse och att gröna passager planeras genom området. På fastigheten finns en fornlämning som kräver hänsynstagande.
 
- Intresset för att bygga på vår levande landsbygd ökar hela tiden och vi vill se ännu fler bosätta sig på hela Gotland framåt, säger miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin.
 
 
Ärende 7
Ardre Butrajvs 1:17 – tillbyggnad av bostadshus
 
Beslut:
Miljö- och byggnämnden bifaller ansökan om bygglov.
 
Information om ärendet:
Ärendet avser tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Ardre Butrajvs 1:17 som ligger i den norra delen av Ljugarn. Den tänkta tillbyggnaden har en byggnads- och bruttoarea om 52,1 kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att sökandes avsikt att uppföra hela tillbyggnaden om 52,1 kvm på vägmark inte kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i plan- och bygglagen 9 kap 31b paragrafen. Det råder enligt förvaltningen ett planstridigt utgångsläge och därför anser förvaltningen att bygglov inte kan lämnas.
 
Miljö- och byggnämndens bedömning är att detta är svårtolkat undantagsområde i en byggnadsplan som är gällande för ett större område i Ljugarn. Tillsammans med en tveksam avstyckning av den aktuella fastigheten med flera, hjälpte det till att etablera en felaktig tolkning av planen redan vid dess antagande 1963. Detta misstag upptäcktes först nu, till stor del beroende på att planen på senare tid har digitaliserats och därmed blivit enklare att tolka.
 
Bedömningen är att varken de bygglov som tidigare har lämnats på den aktuella fastigheten, eller den nu ansökta tillbyggnaden, i något praktiskt funktionellt avseende motverkar genomförandet av planen, eller planens syfte eller på annat sätt utgör något hinder eller men för någon enskild. Med beaktande av dessa, och övriga omständigheter i ärendet, är bedömningen att det enskilda intresset att få utföra den ansökta tillbyggnaden, i det här fallet, väger tyngre än det allmänna intresset av att upprätthålla en strikt planefterlevnad. 
 
Bygglov kan därför medges.
 
- Varje ansökan i det här området måste prövas enskilt, i just det här fallet bedömde vi att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna intresset. Ett praktiskt beslut som känns logiskt, säger miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin.
 
 
Ärende 11
Visby Södertull 11 - rivning av trapphus och tillbyggnad 
 
Beslut:
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Information om ärendet:
Åtgärden avser rivningslov för trapphus och tillbyggnad på fastigheten Visby Södertull 11 vid Södertorg i Visby innerstad. Regionantikvarie avstyrker rivningslovet i sin helhet eftersom man anser att byggnaden utgör en kulturhistorisk värdefull byggnad som bör bevaras.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att det aktuella rivningslovet för trapphus och tillbyggnad bör avslås.
 
- Sökanden har ändrat så att rivningslov sökts endast för tillbyggnaden och trapphuset, men också de byggnaderna har kulturvärden. Rivningslov kan enligt byggnadsordningen medges i undantagsfall för byggnader med begränsat kulturvärde, men det här huset, som byggdes 1878, har enligt innerstadsinventeringen ”en välbevarad exteriör, inte märkbart förändrad sedan uppförandet på 1800-talet, och utgör ett värdefullt, miljöskapande inslag i den slutna gårdsmiljön”, säger miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin.