Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Resenärer i vänthallen tittar ut över Gotlandsfärjorna i hamnen.

Trafikrådet redovisar ny resvaneundersökning för Gotlandstrafiken

Publicerad 2021-05-12 13:05
Gotlands Trafikråd har tagit fram en resvaneundersökning som visar gotlänningars och deltidsgotlänningars syn på färjetrafiken. I den finns stöd för utvecklingen av en hållbar Gotlandstrafik genom fossilfria bränslen och klimatsmart teknik.

- Inför upphandlingen av Gotlandstrafiken för nästa avtalsperiod vill vi bidra med ett kunskapsunderlag till Trafikverket som visar på färjetrafikens betydelse för öns utveckling, samt vad som är bra och vad som kan bli bättre, säger Trafikrådets och Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

I resvaneundersökningen som upphandlats från analys- och undersökningsföretaget Novus har gotlänningar och deltidsgotlänningar fått svara på frågor om resefrekvens, turtäthet, avgångs- och ankomsttider, biljettpriser, överfartstider och miljö. Frågorna skulle besvaras utifrån hur det ser ut ett normalår, dvs. utan pandemi.

Undersökningen visar att färjan är vårt vanligaste färdsätt till och från ön. Nära 60 procent av respondenterna reser minst fem gånger per år och 12 procent månadspendlar.

- Siffrorna visar tydligt det vi redan vet, att färjan är vår landsväg och att det därför är viktigt med snabba, täta och säkra överfarter även i nästa upphandling, säger Eva Nypelius (C).

I undersökningen framkommer att 60 procent av respondenterna är nöjda med överfartstiden som den är idag och att ungefär en fjärdedel vill åka snabbare. Ungefär en tiondel av respondenterna tycker att färjan kan åka långsammare för att på det sättet minska koldioxidutsläppen. 70 procent tycker istället att lösningen för en hållbar Gotlandstrafik behöver vara att satsa på klimatsmart teknik och miljövänliga bränslen.

- Staten måste satsa på Gotlandstrafiken precis som man gör infrastruktursatsningar på andra håll i landet. Vi kan inte backa in i framtiden utan behöver långsiktiga och hållbara lösningar som både minskar klimatpåverkan och bidrar till Gotlands utveckling. Vi vill att fler ska bosätta sig på ön och det framgår tydligt i våra siffror att färjetrafiken då är en mycket viktig aspekt, säger Eva Nypelius (C).

Resvaneundersökningen är beställd av Region Gotland inom ramen för arbetet inom Gotlands Trafikråd. Trafikrådet består av representanter från näringsliv, akademi, idrott och organisationer, Region Gotland, Länsstyrelsen och övriga berörda statliga aktörer med infrastrukturansvar.

Läs mer om Trafikrådet på gotland.se/trafikradet