Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som vi på Miljö- och hälsoskydd brukar få. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss direkt via mail eller telefon. 

Det är möjligt att kontakta oss anonymt och lämna anonyma anmälningar men det kan påverka hanteringen av ditt ärende. Väljer du att vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling och eventuella beslut kan inte skickas till dig.

Tänk på att du inte ska uppge ditt namn, telefonnummer eller adress om du vill vara anonym. När vi har fått kontaktuppgifter till dig blir de offentliga.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Om du tar över en befintlig verksamhet kan du behöva anmäla det till oss på enhet miljö- och hälsoskydd. 

Om vilda djur orsakar skada eller besvär är det fastighetsägaren som ska vidta förebyggande åtgärder på sin mark. I första hand långsiktiga åtgärder som gör att djuren tar sig någon annanstans, för så länge en gynnsam miljö finns kvar så kommer djuren komma tillbaka igen.

Läs gärna mer på länsstyrelsens sida med råd om vilda djur:

I första hand ska du prata med din granne och berätta att du störs. Om störningen kvarstår en längre tid så kan du kontakta oss på miljö- och hälsoskydd. Inför hanteringen av ditt ärende är det bra om du för en "störningsdagbok" i åtminstone en månad. Anteckningarna är ett bra stöd om störningarna inte minskar och du behöver kontakta oss för att anmäla störningen.

För vissa djur (exempelvis tupp) behöver du som djurägare tillstånd om du bor inom detaljplan. Det söker du hos oss på miljö- och hälsoskydd.

I frågor om djurskydd ska du kontakta länsstyrelsen.

I frågor om lösspringande hundar ska du kontakta polisen.

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.

Eldning av annat avfall än trädgårdsavfall är inte tillåten eftersom röken kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och närboende människors hälsa.

Att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen är gratis för privatpersoner och materialet kommer då till användning som bränsle.

På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen.

För kompostering av matavfall ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden innan komposteringen påbörjas. Du hittar e-tjänsten för anmälan här: https://etjanst.gotland.se/

Avgift tas ut för handläggning av ditt ärende enligt gällande taxa.

Köldmedia kallas kemikalier som kan transportera kyla. Det finns till exempel i kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar.

Det är anmälningsplikt och krav på årsrapportering för anläggningar som innehåller f-gas, (fluorerade växthusgaser). Anmälan och årsrapportering ska göras till oss på enhet miljö- och hälsoskydd.

Har du frågor om anmälan, installation och årsrapportering av köldmedia så kan du kontakta oss. Du kan också ta kontakt med ett ackrediterat företag för att få veta mer.

Uppgifter om platser som kan vara förorenade finns i en kartfunktion på Länsstyrelsen Gotlands hemsida:

På EBH-portalen finns broschyrer och faktablad om frågor kring förorenade områden:

Du kan även ringa till länsstyrelsen eller enhet miljö- och hälsoskydd på Region Gotland för att kontrollera om det finns några uppgifter om din fastighet. 

Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig enligt lag att genast underrätta tillsynsmyndigheten. Vänd dig i första hand till enhet miljö- och hälsoskydd på Region Gotland.