Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos om leversjukdom anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2021-04-27 10:00
Det dröjde tre och ett halvt år innan förhöjda levervärden hos en man ledde fram till diagnos av en infektionssjukdom. Under tiden hade också en cancer utvecklats. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I samband med provtagning på vårdcentral konstaterades en man i 70-årsåldern ha förhöjda levervärden. Det utreddes delvis, men utan att leda fram till diagnos. Mannen träffade flera olika läkare i sina kontakter med vårdcentralen. Efter tre och ett halvt år påvisades hepatit C-infektion och mannen remitterades till infektionsmottagningen på Visby lasarett. Där upptäcks att han också hade cancer, som kan varit orsakad av infektionen.

– Primärvården har genomfört en utredning som visat att det som bäst förklarar vad som skett är att mannen fick träffa nya läkare vid varje kontakt på sin vårdcentral. Den viktigaste åtgärden är därför att ändra på det, vilket också har skett, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

– Sedan denna händelse inträffade har vi genomfört en systematisk kvalitetsutveckling för att, trots brist på fast anställda läkare, skapa kontinuitet. Detta genom att tre läkare hjälps åt kring varje patient. Arbetet har gett resultat. På mindre än två år har vår läkarkontinuitet ökat från 42 till 79 procent, säger medicinskt ansvarig läkare Hans Brandström.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelsen till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.

Läs mer om anmälan om vårdskada lex Maria