Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nöjdhet med kommunernas företagsservice i landet och på Gotland

Publicerad 2021-04-22 09:47
Idag presenteras statistiken från SKR:s Öppna jämförelser för 2020, där landets företagare uppger en ökad och Gotland visar på en något minskad nöjdhet. Samtidigt ligger Gotland fortsatt mycket bra till i flera frågor, som exempelvis bemötande.

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för åttonde gången sedan 2010. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje mätning. I år ökar det nationella genomsnittet för NKI-värdet från 73 till 74 av 100 möjliga. Resultatet innebär att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunerna ger dem.

- Det är glädjande att omdömena fortsätter att bli allt bättre. Bra företagsservice bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, säger Michaela Stenman, tf sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det här är också första året som ingen av de 60 kommuner som har fler än 40 000 invånare får ett lågt betyg, det vill säga lägre än 62. När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Gotland placerar sig på NKI 67 för år 2020, jämfört med 68 för året innan..

NKI-värde för Region Gotland

- Mätningarna för företagarnas Nöjd kund-index visar på NKI 67 för Gotland, ett godkänt resultat enligt SKR:s mätningar. Vi vill däremot förbättra oss för varje år och kommer fortsätta arbeta aktivt för att höja våra resultat. När vi tittar på statistiken ser vi att verksamheternas NKI påverkas där det är högt tryck och komplexa frågor, samtidigt ser vi att resultatet ökat inom områden som exempelvis service avseende offentlig platsmark, ett område som gått från bra till mycket bra med en NKI på 60 till 70 på två år, säger Johann Malmström, tf enhetschef på enheten för hållbar tillväxt, Region Gotland.

Statistiken visar även hur företagarna svarat i respektive fråga i undersökningen.

- Vi ser att företagarnas upplevelse av bemötandet är fortsatt högt. På frågan ”Hur nöjd var du totalt sett med bemötandet?” var resultatet på en nivå av mycket bra, enligt SKR:s mätning. Det tolkar vi som att vi har generellt sett goda relationer med öns företagare, vilket är en grundförutsättning för den fortsatta utvecklingen av samverkan mellan regionen och näringslivet. Vi har också en unik företagaranda på Gotland, med engagerade aktörer och eldsjälar inom en mängd olika områden, så möjligheterna är många och utvecklingskraften är mycket god, säger Johann Malmström.

Nöjdheten i landet ökar mest inom bygglov

Bygglov är det myndighetsområde där företagares nöjdhet ökar mest. NKI-värdet för bygglov har tidigare inte ökat i samma takt som för de övriga myndighetsområdena, men ökar nu på ett år från 64 till 66, vilket motsvarar klart godkänt. Området serveringstillstånd minskar med en enhet till NKI 75.

- Coronapandemin tycks inte ha haft någon generell påverkan på resultaten. Förändringarna i resultaten är överlag små. Däremot har antalet ärenden minskat påtagligt. Särskilt inom servicetillstånd där minskningen är 30 procent. Resultatet på det här området ska därför tolkas med viss försiktighet, säger Michaela Stenman.

För första gången mäts nöjdhet inom upphandlingar

För första gången mäts nu också företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar. Kommunerna tilldelas ett NUI-värde (Nöjd upphandlings-index). Värdet redovisas separat och påverkar inte en kommuns genomsnittliga NKI-värde. Kommunerna tilldelas ett knappt godkänt resultat, NUI 63. En viktig skillnad mellan de områden som ingår i den ordinarie undersökningen och upphandling är att företagarna värderar kompetens och information högt inom upphandling, medan effektiviteten är det klart viktigaste serviceområdet för de övriga sex myndighetsområdena.

Fakta om mätningen

Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner.

Läs mer på hemsidan för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)