Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-04-15 17:09
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag den 15 april delårsrapport 1 som prognosticerar ett årsresultat på minus 13 miljoner kronor för nämnden. På dagordningen fanns totalt 14 ärenden.

BUN behandlade delårsrapport 1 – det vill säga det ekonomiska resultatet under det första kvartalet samt personalstatistik. Prognosen för helåret 2021 visar ett underskott på 13 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för grundskolan visar dock på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. I stort sett samtliga inlämnade prognoser från nämndens verksamheter visar på ett balanserat eller positivt resultat, förutom för grundskolan som har ett underskott på närmare 13 miljoner kronor och särskolan som har ett underskott på cirka 4,3 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent

Nämnden gav med anledning av det prognosticerade underskottet förvaltningen i uppdrag att till månadsuppföljningen i april återkomma med åtgärdsplan för ett förbättrat resultat och beskrivningar av de konsekvenser som åtgärdsplanen kan komma att ge för verksamheterna.

Delårsrapport 1 visar även att antalet anställda och faktisk arbetad tid i nämndens verksamheter är jämförbart med föregående år. Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter i förhållande till föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro utom grundskolan som har en ökning med 0,39 procentenheter.

Nämnden har yttrat sig kring regionens framtida måltidsorganisation

Idag tog nämnden del av en remiss kring måltidsverksamhetens organisation och lokalisering i Region Gotland. Måltidsutredningen är en del av det effektiviseringsprogram som regionfullmäktige beslutade om år 2019.

Det BUN har haft att ta ställning till genom remissen är inte vilka tillagningskök som ska ställas om till mottagnings- eller serveringskök eller avvecklas för att få en effektiv produktion, utan vilken huvudinriktning nämnden vill se framåt. Fyra frågor ställs av regionstyrelsen kring den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten - om en revidering mat- och måltidspolicyn ska göras och hur uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet ska formuleras samt var regionens framtida centrala måltidsverksamhet ska vara placerad organisatoriskt.

I sitt yttrande till regionstyrelsen anser BUN en revidering av måltidspolicyn bör göras, som tydliggör ansvarsfrågorna i de respektive nämnderna samt på tjänstemannanivå i måltidsorganisationen och övriga förvaltningar. Mat- och måltidspolicyn bör också ange en tydlig riktning gällande närproducerad och ekologiska livsmedel. BUN anser även att måltidsverksamheten bör fortsätta att ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde utifrån den koppling som finns till folkhälsoområdet, som är organiserat i samma förvaltning.

När det gäller en förändring av måltidsorganisationens uppdrag, vill utredningen införa en gräns för andelen kyld mat som inte ska överstiga 50 procent. Detta är en skillnad mot tidigare där målbilden hittills varit att ingen produktion av kyld mat ska ske i stor skala i kommunens kök (KS 2009/293). BUN ser ingen anledning att ifrågasätta andelen kyld mat – viktigast är att maten håller god kvalitet.

Nämnden anser också att om BUN efter en omställning av skolköken ska ansvara för hela eller delar av måltidsverksamheten så måste ekonomiska resurser och personal med rätt kompetens tillföras. BUN understryker att skolans personal inte kan förväntas ta över arbetsuppgifter från den centrala måltidsorganisationen vid en förändring - exempelvis att lärare ska behöva gå ifrån barn eller elever för att förbereda och hantera måltider och disk. Detta ingår inte i skolans uppdrag. Måltidspedagogik handlar inte om att pedagoger/lärare förbereder mat utan den sker under måltiden tillsammans med barnen.

Nämnden är tveksam till ytterligare skoletablering i Fårösund

Skolinspektionen har fått in en ansökan om godkännande av en fristående huvudman för en förskoleklass, grundskola för årskurserna 1 till 9 och fritidshem i Fårösund med profilering mot idrott och hälsa ifrån och med läsåret 2022/23. Skolinspektionen har därför remitterat ansökan till Region Gotland (kommunen) som i enlighet med skollagen har möjlighet att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen efterfrågar bland annat en konsekvensbeskrivning där det framgår vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid en etablering.

Nämnden vill att Skolinspektionen avslår ansökan från Sederholms friskola med Idrott och Hälsa. Detta mot bakgrund av att en ytterligare skola på orten inte är motiverad utifrån elevunderlaget. Risken för överetablering är uppenbar, tycker BUN, då den kommunala Fårösundsskolan idag har en överkapacitet. Nämnden påpekar att det redan nu råder brist på behöriga lärare och att det därför kan bli svårt att uppnå kravet på en likvärdig utbildning för eleverna. 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser