Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-04-15 16:32
I dag 15 april 2021 har hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträtt.

Sammanfattning av några av dagens punkter:

  • Delårsrapport första kvartalet
  • Rehabilitering av patienter med långvarig smärta
  • Rehabilitering av långtidssjuka i covid-19
  • Klagomålen på hälso- och sjukvården har minskat
  • Utomlänsvård
  • Första linjen – från pilotprojekt till permanent verksamhet

Delårsrapport

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 miljoner varav 26,9 miljoner på intäkter och -3,1 miljoner på kostnader.

Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 26,3 miljoner eller 5,3 procent vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till rådande pandemi.

Exkluderat kostnader hänförbara till pandemin hamnar kostnadsutvecklingen på 1,5 procent för perioden, vilket kan betraktas som lågt med hänsyn till löne- och prisökningar.

–Att göra en prognos i en period med stor osäkerhet är inte lätt, men utifrån vad vi vet så lämnar vi en prognos i balans med budget vilket känns bra, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Rehabilitering av patienter med långvarig smärta

Smärtrehabteamets syfte är att behandla patienter med långvarig smärta genom så kallad multimodal rehabilitering. Under flera års tid har teamet haft svårigheter med att bemanna vakanta tjänster vilket har påverkat teamets möjligheter att bedriva specialistvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att komplettera med genomförandeplan, detaljerad tidplan och kompletteringar i krav- och kvalitetsboken. Ärendet återkommer till nämnden i juni 2021.

Rehabilitering av långtidssjuka i covid-19

Patienter med långtidscovid är en ny patientgrupp som kräver resurser från den ordinarie verksamheten inom både primärvård och specialistvård. För att kunna erbjuda en god vård till dessa patienter, samt upprätthålla övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet kommer resursförstärkning att krävas framåt.

Förekomsten av långtidscovid är cirka 5 procent, det varierar mellan 2-10 procent i de få studier som finns, enligt Socialstyrelsen. Utifrån dessa beräkningar skulle antalet på Gotland motsvara cirka 150 patienter.

Det finns ännu inga nationella eller internationella riktlinjer framtagna för behandling av långtidscovid men utredning pågår och förväntas bli klar till hösten 2021. I väntan på nationella riktlinjer har vården och då framförallt primärvården att förhålla sig till Hälso- och sjukvårdslagen och därmed göra allt för att inrymma även denna nya patientgrupp inom ramarna för vårdgarantin.

Klagomålen på hälso- och sjukvård har minskat

Inkomna klagomål på hälso- och sjukvårdsnämnden totalt har minskat med 5 procent jämfört med föregående år. Minskningen gäller framförallt somatisk specialiserad vård och i någon mån psykiatri. För tandvården är antalet klagomål oförändrat lågt.

Antalet klagomål för primärvården har ökat totalt men med stora variationer mellan vårdcentralerna.

–Den tydligaste trenden med minskande klagomål över flera år gäller Wisby Söder. Möjligen sammanhänger det med ett pågående systematiskt förbättringsarbete på vårdcentralen för att öka läkarkontinuiteten för patienterna, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

År 2020 präglades på många sätt av covid-19 pandemin. Det är därför svårt att jämföra den statistik patientnämnden redovisar med tidigare års resultat. Viss somatisk specialiserad vård har fått stå tillbaka och det kan förklara det minskade antalet inkomna klagomål.

Utomlänsvård

Region Stockholm och Region Gotland har tidigare beslutat om ett samarbetsavtal kring hälso- och sjukvård. Till samarbetsavtalet finns en ersättningsbilaga som varje år revideras för att grunden till prissättning ska vara självkostnad.

Självkostnaden för 2022 och 2023 kommer på grund av pandemin inte att vara rättvisande. I och med det har Samverkansnämnden Stockholm-Gotland ställt sig bakom ett förslag till tillägg som handlar om att 2021 års prissättning istället räknas upp med landstingsprisindex (LPIK) exklusive läkemedelskostnader under 2022.

2022 års pris räknas upp enligt samma princip för 2023. Det ger mer rättvis och stabilare prissättning i spåren av pandemin.

–Nu har vi ett avtal med Region Stockholm som är reglerat för tre år framåt, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Första linjen – från pilotprojekt till permanent verksamhet

Pilotprojektet Första linjen blir permanent verksamhet i hälso- och sjukvårdens regi från år 2022.

Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänstens öppna insatsnivå, som startade 1 april 2019. Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021 inför beslut framåt.

Under pilotperioden har Första linjen tagit emot nära 1 000 barn och unga, och deras familjer, vilket var långt över förväntan. Resultatet visar att minskning av symtom hos besökarna har varit god och verksamheten har utgjort ett viktigt stöd till en utsatt målgrupp. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 4,7 miljoner kronor för att finansiera och säkra verksamheten framåt.

–Organisationen behöver planeras ytterligare och arbetssätt ska utvecklas och förtydligas, men från nästa år ska Första linjen utgöra en fast verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att det här stödet finns för våra barn och unga, säger Mats-Ola Rödén, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.