Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 15 april 2021

Publicerad 2021-04-15 16:17
På dagens digitala miljö- och byggnämndssammanträde fick nämnden bland annat ta ställning till en återvinningsanläggning i Roma, ett mer differentierat strandskydd och detaljplaner.

På dagens sammanträde behandlades cirka 25 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

Ärende 4
Remiss – Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – Miljö i Roma AB
Roma Kloster 6:1 och 6:2

Beslut:
Miljö- och byggnämnden tillstyrker ansökan med följande motivering:

Behovet av en återvinningsanläggning på Gotland är stort och antalet platser som denna verksamhet kan utföras på är väldigt få. Placeringen i Roma är inte optimal då det är lite för nära samhället men samtidigt är det ändå en väldigt lämplig plats, geografiskt central på ön och marken i fråga har tidigare använts av Roma sockerbruk för deras omhändertagande av jordmassor med mera. Marken på området består nästan uteslutande av lerjord som är ypperlig att anlägga dammar i. Det finns idag redan flertalet dammar som kan användas till filtreringsdammar.

Som det är nu är det redan svårt för Roma samhälle att med bostäder expandera åt det håll som Miljö i Roma vill expandera då marken omringas av reningsverk med tillhörande avloppsdammar och god åkermark med bevattningsmöjligheter, vilket gör att marken inte är lämplig för bostäder. Söder om anläggningen ligger det industrier som är i full produktion. Anläggningen är placerad så att den förhärskande vindriktningen är bort från samhället. Den stora ökningen av massor består till största del av schaktmassor, 125 000 ton. Dessa massor skall filtreras för att få fram produkter som kan ersätta massor från våra grusåsar som skall skyddas i möjligaste mån.

Den ökande tunga trafiken är något som tas hänsyn till så att gående känner sig säkra. Infarten används idag mestadels av tung trafik till och från de industrier som är belägna där idag, infarten passerar inga bostäder så nämnden bedömer att det blir ringa störningar.

Nämndens samlade bedömning är att boendemiljön i Roma inte kommer påverkas negativt i någon stor omfattning, och att god bebyggelsemiljö uppnås.

Det är inte beslutat om något vattenskyddsområde på platsen, nämnden bedömer att det inte är ekonomiskt genomförbart att bilda vattenskyddsområde kring vattentäkterna i området, därför kommer Region Gotland att på sikt behöva lösa dricksvattenbehovet med vatten från annan plats.

I övrigt instämmer nämnden i förvaltningens bedömning om de villkor och synpunkter som behövs tas hänsyn till vid ett beviljande av Miljöprövningsdelegationen

 

Ärende 6
Remiss – Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
Remissvar i Miljödepartementets ärende M2020/02032

Beslut:
Miljö- och byggnämnden antar ordförandes förslag som sitt eget.

Sammanfattning:
Miljö- och byggnämnden lämnar följande synpunkter på utredningens betänkande avseende lagförändringar inom strandskyddslagstiftningen med följande synpunkter:

Det grundläggande nytänkande som behövs för att strandskyddssystemet ska kunna bli en integrerad del av den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL) med utrymme för anpassning till lokala förhållanden, god balans mellan exploatering och bevarande och hänsyn till total samhällsnytta, saknas fortfarande.

Nämnden vill understryka att ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, inte skulle vara någon motsättning till ett välfungerande strandskydd.

Borttagandet av strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag bör åtföljas av en övergångsperiod där länsstyrelserna har möjlighet att bedöma för vilka vattendrag som strandskyddet ska bibehållas, där det är befogat sett till strandskyddets syften. Utgångspunkten att året 1975 ska utgöra brytpunkt för vilka konstgjorda sjöar och vattendrag som ska omfattas av strandskydd eller inte är otillräckligt motiverad. Gränsen på ett hektar är inte tillräckligt motiverad, det är andra kriterier än storleken på vattenytan som avgör om ett område behöver strandskyddas.

Lagförslaget om ändring av LIS-bestämmelserna är i grunden god även om det är oklart om lagförslaget får någon verkan på möjligheten att peka ut landsbygdsområden på Gotland enligt de nya definitionerna. Det uppfattas som att landsbygdsområden som pekas ut i översiktsplanen hanteras mer restriktivt då de kräver särskilda skäl för dispens eller upphävande enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB till skillnad från landsbygdsområden som direkt prövas för upphävande av strandskyddet hos länsstyrelsen enligt kriterierna i 7 kap. 17 a § MB. De särskilda skälen för dispens enligt 7 kap. 18 d § bör utgå ifrån motiven bakom utpekandet av ett landsbygdsområde och inte vara allmängiltiga endast med utgångspunkt att ett område är utpekat som landsbygdsområde i en översiktsplan.

För enstaka bostadshus utanför detaljplanelagt område finns inga förslag på lättnader, vilket är en brist.

Enligt förslaget ska länsstyrelsen meddela sitt beslut om upphävande av strandskydd inom ett landsbygdsområde inom tolv månader vilket är en alldeles för lång tid.

Det är helt uteslutet för ett fungerande system att länsstyrelserna ska få upphäva redan fattade beslut om att upphäva strandskyddet inom landsbygdsområden.

 

Ärende 7, 8 och 10
De tre ärendena handlar om ”begäran om planbesked”. Alla tre ärenden fick ”ja” från nämnden vilket innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu får i uppdrag att upprätta detaljplaner för Sälle i Fröjel, Burge och Lundbjärs i Lummelunda samt Dovhjorten i Visby.

Beslut ärende 7:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltingen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fröjel Sälle 1:28, skifte 13, för att möjliggöra fritidsbebyggelse.

Information:
Tanken är att det där ska skapas 11 nya tomter för fritidshus. Fritidshusens arkitektoniska gestaltning ska harmonisera med den befintliga bebyggelsen inom Sälle-området. Riktlinjerna säger att där det är mera skogsbevuxet bör möjlighet finnas till förtätningar och i anslutning till skogsridåerna. I övrigt bör man även här vara restriktiv när det gäller bebyggelse i öppet landskap. Marken har tidigare varit skogsbevuxen men är idag avverkad.

Beslut ärende 8:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet Visby Dovhjorten 9 för att möjliggöra bostadsbebyggelse och handel i enlighet med 5 kap 2 § Plan och bygglagen (SFS 2010:900).

Information:
Tanken är att det med ändring av detaljplan ska möjliggöra påbyggnad av befintligt handels- och kontorshus på fastigheten Visby Dovhjorten 9 med bostäder. Syftet är att tillskapa en attraktiv bostadsmiljö med varierade lägenheter i Östercentrum i Visby.

Beslut ärende 10:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Lummelunda Burge 1:69 och Lummelunda Lundbjärs 1:54 i syfte att pröva för bostadsbebyggelse.

Information:
Förfrågan rör planläggning av ett område om cirka 19 hektar i anslutning till befintlig bebyggelse i fritidshusområdet Lummelunda Burge. Syftet är att möjliggöra för cirka 20 stycken bostadsfastigheter om vardera minst 2000 kvm varsamt integrerade i skogsområdet. I ansökan anges att varje fastighet ska omges av naturmark med gröna kilar för passager mellan enheter. Fastighetens övriga naturmark ska säkerställas för naturvård och det rörliga friluftslivet.

 

Ärende 9
Visby Astern 3 och 7 – Begäran om planbesked

Beslut:
Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörda fastigheter, Visby Astern 3 och 7, i enlighet med 5 kap 2 § Plan och Bygglagen (SFS 2010:900). Berörda fastigheters utvecklingsmöjligheter ska fortsatt först hanteras i det planprogram för Visby Blåklinten 4-7 samt Visby Astern 3, 4, 7, 8, 9 som miljö- och byggnämnden givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram (MBN §11 2021-02-09.

 

Information från verksamhetsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Lisa Ewen, bygglovschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, redogjorde i verksamhetsrapporten om ett fortsatt ökande inflöde av ärenden och hög arbetsbelastning. Den innehöll bland annat följande:

  • Ärendeinflödet har varit förhöjt (20% högre än normalt) under de senaste månaderna, och under mars månad steg inflödet till rekordhöga nivåer (50% högre än normalt).
  • Enheten jobbar hårt för att möta det ökade inflödet, men detta ovanligt höga inflöde av ärenden kommer att medföra att man inte hinner med att ta alla beslut inom tidsfristen de kommande månaderna.
  • Enhetens ledning har stort fokus på arbetsmiljön hos medarbetarna i denna situation.
  • Ökningen av ärenden avser fritidshus samt om- och tillbyggnader. Ärenden avseende bostadshus ligger på samma nivå som tidigare.